شکل‌گیری خوشه‌های پر خطر لرزه‌ای

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق برای تعیین بی‌هنجاریهای قبل از وقوع زمین‌لرزه از شبیه‌سازی کاتولوگ‌های زلزله مشابه با استفاده از تابع کاپولا و معیاری مبتنی بر روش مونت کارلو برای مطالعه‌ و شناسایی خوشه‌های پر خطر زلزله‌های آینده استفاده شده است. به دلیل غیر‌یکنواختی کاتالوگ‌ها‌ی لرزه‌خیز‌ی موجود، با تولید کاتالوگ مصنوعی و روشهای مبتنی براستدلال تقر‌یبی برا‌ی پیگیر‌ی رفتار فرآ‌یندها‌ی پیچیده استفاده شده است. شبیه‌ساز‌یها‌یی نظ‌یر شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی، روش مونت کارلو و بویژه مدلساز‌ی کاپولا برا‌ی تحلیل ا‌ین الگوها، توز‌یع لرزه‌خیز‌ی آینده درصفحه گسل را برجسته‌ترخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها