بررسی رفتار اتصالات آسیب دیده فولادی تحت پس‌لرزه

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 گروه مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت بررسی سازههای آسیب‌دیده از حیث اتخاذ تصمیم مناسب برای تخریب و یا ترمیم سازهها، یک قاب خمشی فولادی تحت اثر زلزلههای متوالی قرار گرفته است. پس از اعمال رکورد زلزله فاز اول خروجیهای برنامه اجزای محدود برای اتصال بحرانی استخراج و در مدل با جزئیات، مورد استفاده قرار گرفته است. در این مرحله منحنیهای هیسترزیس استخراج و در فنرهای مدل ساده‌سازی شده مورد استفاده قرار گرفته و قاب با اتصالات آسیبدیده تحت پسلرزه تحلیل شده است. پس از قرار دادن اتصال آسیبدیده در قاب، خروجیهای مربوط به خستگی کمچرخه اتصال با زلزله‌ی اصلی مقایسه شدهاند. نتایج نشان دادند که در پس‌لرزه‌ها جان تیر به‌طور قابل ملاحظهای تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ستون نیز دچار کمانش موضعی در بال سمت اتصال شده است. به‌طوری‌که در زلزله اصلی میزان حداکثر کرنش پلاستیک معادل و کرنش گسیختگی به ترتیب 35/1 و 031/0 به دست آمد. این مقادیر برای زلزله با شتاب برابر 2/1 زلزله اصلی به ترتیب 31/3 و241/0 محاسبه شدهاند که اصولاً با کاهش شتاب حداکثر زلزله‌ی ثانویه این مقادیر کاهش یافته و برای زلزله به شدت 6/1 زلزله‌ی اصلی مقادیر به ترتیب به 17/3 و 221/0 تنزل یافته است. البته محل رخداد این مقادیر ثابت نبوده و در بعضی موارد در چشمه اتصال و در بعضی موارد در ورق پیوستگی اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها