استفاده از جداسازها در کاهش پاسخ لرزه‌ای مخازن ذخیره‌ی گاز مایع (یادداشت تحقیقی)

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

با مطرح شدن طرح ذخیره‌سازی گاز در کشور، ساخت مخازن ذخیره گاز طبیعی مایع، در اولویت قرار گرفته است. امنیت لرزه‌خیزی این سازه‌ها نیز با توجه به خطرهای جبران ناپذیری که ممکن است در پی داشته باشد،باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد. وجود کف بتنی قوی، امکان استفاده از سیستم‌های جداساز لرزه‌ای را به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش پاسخ لرزه‌ای این مخازن فراهم می‌کند. در این مطالعه، میزان اثربخشی جداسازها در بهبود رفتار دینامیکی مخازن ذخیره مایع در هنگام اعمال بارهای لرزه‌ای بررسی شده است. در این راستا،از شبیه‌سازی رایانه‌ای برای پیش‌بینی رفتار دینامیکی سیال و سازه مخزن استفاده شده است. ابتدا مدل عددی پیشنهادی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی راستی‌آزمایی شده و پس از اطمینان از صحت عملکرد مدل عددی، از آن برای انجام مطالعات پارامتری بر روی مخازن واقعی گاز مایع استفاده شده است. پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره‌ی گاز مایع در هنگام اعمال بارهای دینامیکی مختلف بررسی شده و میزان اثربخشی مثبت جداسازهای لرزه‌ای مورد بحث قرار گرفته است. نتایج مطالعات پارامتری بیان‌کننده‌ی کاهش قابل توجه پاسخ لرزه‌ای مخازن گاز مایع مجهز به جداسازها است؛ اما در عین حال، ارتفاع امواج سطحی، در دامنه‌ی معمول مخازن کاهش قابل ملاحظه‌ای در اثر جداسازها ندارد.*The extended English abstract could be find at the end of the paper's pdf file.Using Base Isolation Method to Mitigate the Seismic Response of Liquefied Natural GasKeywords: LNG; Storage Tanks; Numerical Model; Base Isolation  

کلیدواژه‌ها