اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین‌لرزه 31 اوت 1968 دشت بیاض در چکانش رخدادهای آتی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

3 پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

مدل تنش کولمب بر اساس محاسبه آستانه شروع لغزش در سطوح گسلی تحت تنش با فرمول معیار گسیختگی کولمب و  محاسبه تنش حاصل از جنبش بلوک‎ها‎ی دو سوی یک گسیختگی سرچشمه بنا شده است. دستاوردهای این مدل برهم‌کنش زمین‌لرزه‌ها‎ و پراکندگی مکانی پس‌لرزه‌ها‎ را در بر می‌گیرد و با احتمالات زمین‌لرزه‌ای و تغییرات نرخ لرزه‌خیزی همخوانی زیادی دارد. پهنه گسلی دشت بیاض در شمال بلوک لوت، به‌عنوان یک منطقه فعال زمین‎ساختی در شرق ایران شناخته شده است. بررسی تغییرات تنش کولمب نشان می‎دهد که زمین‌لرزه اصلی دشت بیاض در سال 1968 بخش‎ها‎یی از گسل رانده فردوس (زمین‌لرزه 1968 فردوس) و شرق گسل راستالغز چپ‌بر دشت بیاض شرقی(زمین‌لرزه 1979 کولی- بنیاباد) را برانگیخته است اما بر روی گسل آوش (زلزله 1976 وندیک) با افت تنش و باربرداری همراه بوده است. شواهد زمین‎ریخت‎شناسی از جمله جابه‌جایی قنات‌ها، تپه‎ها‎ی باستانی تخریب شده، جابه‌جایی آبراهه‎ها‎ و افراز‎ها‎ی فرسایش‌یافته نشان‌دهنده‌ی تجدید فعالیت این گسل در طی تاریخ می‎باشند. به نظر می‎رسد که علاوه بر امتداد گسل دشت بیاض که طی زمین‌لرزه‎ها‎ی 1968 فردوس و 1979 کولی- بنیاباد فعال شده‌اند، بخش‎ها‎ی جنوبی گسل دشت بیاض به سمت قائنات نیز از مناطق پر خطر در آینده باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Walker, R., Jackson, J., and Baker, C. (2004) Active faulting and seismicity of the Dasht-e-Bayaz region, eastern Iran. Geophys J. Int., 157, 265-282.
 2. Toda, S., Stein, R.S., Reasenberg, P.A., and Dieterich, J.H. (1998) Stress transferred by the M=6.5 Kobe, Japan, shock: Effect on aftershocks and ‎future earthquake probabilities. J. Geophy. Res., 103, 24543-24565.
 3. King, G.C.P., Stein, R.S., and Lin, J. (1994) Static ‎stress changes and the triggering of earthguakes. Bull. Seismol. Soc. Am., 84, 935-953.
 4. Stein, R.S., King, G.C.P., and Lin, J. (1992) Change in failure stress on the southern San Andreas fault system caused by the 1992 Magnitude = 7.4 Landers earthquake. Science, 258, 1328-1332.
 5. Steacy, S., Gomberg, J., and Cocco, M. (2005) Introduction to special section: stress transfer, earthquake triggering and time-dependent seismic hazard. J. Geophy. Res., 110(B5), B05S01. doi: 10.1029/2005JB003692.
 6. Steacy, S., Marsan, D., Nalbant, S.S., and McCloskey, J. (2004) Sensitivity of Static Stress Calculations to the Earthquake Slip Distribution. J. Geophy. Res., 109(B4), B04303, doi: 10.1029/2002JB002365.
 7. McCloskey, J., Nalbant, S.S., and Steacy, S. (2005) Indonesian earthquake: Earthquake risk from co-seismic stress. Nature, 434, 291.
 8. Sarkarinejad, Kh. and Ansari, Sh. (2014) The Coulomb stress change and sesimicity rate due to the 1990 Rudbar M 7.3 earthquake. Bull. Seismol. Soc. Am., doi: 10.1785/0120130314.
 9. Papadimitriou, E. (2002) Mode of strong earthquake recurrence in the central Ionian Islands (Greece): Possible triggering due to Coulomb stress changes generated by the occurrence of previous strong shocks. Bull. Seismol. Soc. Am., 92(8), 3293-3308.
 10. Maleki Asayesh, B. and Hamzehloo, H. (2015) The Coulomb Stress Changes Due to Rigan Earthquakes and its Aftershocks. Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 2(2), 1-10 (in Persian).
 11. Sorkhvandi, S., Zafarian, H., and Ghalandarzadeh, A. (2015) Effect of Coulomb Stress Changes on Time-Dependent Model in East of Iran. Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 2(4), 1-10 (in Persian).
 12. Stein, R.S., Barka, A.A., and Dieterich, J.H. (1997) Progressive failure on the North Anatolian fault since 1939 by earthquake static stress triggering, Geophy. J. Int., 128, 594-604.
 13. Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., and Mouthereau, F. (2005) Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation, Int. J. Earth. Sci., 94, 401-419.
 14. Jackson, J.A. and Mckenzie, D.P. (1984) Active tecnonics of the Alpine-Himalayan belt between Turkey and Pakistan. Geophys. J. R. Aster. Soc., 77, 185-264.
 15. Chu, D. and Gordon, R.G. (1998) Current plate motions across the Red Sea. Geophys. J. Int., 135, 313-328.
 16. DeMets, C., Gordon, R., Argus, D.F., and Stein, S. (1994) Effects of recent revisions to the geomagnetic time scale on estimates of current plate motion. Geophy. Res. Let., 21, 2191-2194.
 17. Jackson, J.A., Haines, J., and Holt, W. (1995) The accommodation of Arabia-Eurasia ‎Plate convergence in Iran. J. Geophy. Res., 100(B8), 15205-15219.
 18. Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abassi, M.R., Vigny,C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F., and Chery, J. (2004) Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and Northern Oman. Geophy. J. Int., 157, 381-398.
 19. Meyer, B., and Le Dortz, K. (2007) Strike-slip kinematics in Central and Eastern Iran: estimating fault slip-rates averaged over the Holocene. Tectonics, 26(5), TC5009.
 20. Walker, R.T. and Khatib, M.M. (2006) Active faulting in the Birjand region of NE Iran. Tectonics, 25, TC4016, doi: 10.1029/2005TC001871.
 21. Walker, R., Jackson, J., and Baker, C. (2003) Thrust faulting in eastern Iran: source parameters and surface deformation of the 1978 Tabas and 1968 Ferdows earthquake sequences. Geophy. J. Int., 152, 749-765.
 22. Ambraseys, N.N. and Tchalenko, J.S. (1969) The Dasht-e-Bayaz (Iran) earthquake of August 31, 1968: a ï‌eld report. Bull. Seismol. Soc. Am., ‎59, 1751–179.
 23. Ambraseys, N.N. and Melville, C.P. (1982) A History of Persian Earthquakes. Cambridge University Press, Cambridge. Astronomical Soc., 77, 185-264.
 24. Berberian, M. and Yeats, R.S. (1999) Patterns of historical ‎earthquake ‎rupture ‎in the Iranian ‎ Plateau. Bull. Seismol. Soc. Am., ‎89, 120-139.
 25. Berberian, M. and Yeats, R.S. (2001) Contribution ‎of archaeologcal ‎data ‎to studies of earthquake history in the Iranian Plateau. J. Struct. Geol., 23, 563-584.
 26. Berberian, M., Jackson, J.A., Qorashi, M., Khatib, M.M., Priestly, K., Talebian, M., and Ghafori-Ashtiani, M. (1999) The 1997 May10 Zirkuh (Qaenat) ‎earthquake (M ‎7.1): faulting along the Sistan suture zone of eastern Iran. Geophy. J. Int., 136, 671-694.
 27. Walker, R.T., Bergman, E.A., Szeliga, W., and Fielding, E.J. (2011) Insights into the 1968-1997 Dasht-e-Bayaz and Zirkuh earthquake sequences, eastern Iran, from calibrated relocations, InSAR and high-resolution satellite imagery. Geophy. J. Int., 187, 1577-1603.
 28. Tchalenko, J.S. and Berberian, M. (1975) Dasht-e Bayaz Fault, Iran: Earthquake and related structures in bedrock. Geol. Soc. Am. Bull., 86, 703-709
 29. Haghipour, A. and Amidi, M. (1980) The November 14 to December 25, 1979 Ghaenat earthquakes of northeast Iran and their tectonic implications. Bull. Seismol. Soc. Am., 70(5), 1751-1757.
 30. Khatib, M.M. and Walker, R. (2006) Paleoseismology evaluation of Dasht-e-bayaz fault using the morphotectonic evidence. 25th Symposium of Geoscience (GSI), Tehran.
 31. Stein, R.S. (2003) Earthquake Conversations. Scientific American, 288, 72-79.
 32. Okada, Y. (1992) Internal derofmation due to shear and tensile faults in a half-space, Bull. Seismol. Soc. Am., ‎82, 1018-1040.
 33. Toda, S., Stein, R.S., Sevilgen, V., and Lin, J. (2011) Coulomb 3.3 Graphic Rich Deformation and Stress-Change Software for Earthquake, Tectonic, and Volcano Research and Teaching-User Guide. U.S. Geological Survey Open-File Report, 2011-1060.
 34. Deng, J. and Sykes, L.R. (1997) Stress evolution in southern California and triggering of ‎moderate-, small-, and micro size earthquakes. J. Geophy. Res., 102, ‎24411-24435.
 35. Stein, R. (1999) The role of stress transfer in earthquake occurrence. Nature, 402, 605-609
 36. Toda, Sh. (2008) Coulomb stresses imparted by the 25 March 2007 Mw = 6.6 Noto-Hanto, Japan, earthquake explain its 'butterfly' distribution of aftershocks and suggest a heightened seismic hazard. Earth, Planets and Space, 60, 1041-1046.
 37. Harris, R. (1998) Introduction to special section: stress triggers, stress shadow, and implications for seismic hazard. J. Geophys. Res., 103, 24347–24358.
 38. Ma, K.F., Chan, C.H., and Stein, R.S. (2005) Response of seismicity to Coulomb stress triggers and shadows of the 1999 Mw = 7.6 Chi-Chi, Taiwan earthquake. J. Geophys. Res., 110, B05S19. doi:10.1029/2004JB003389
 39. Stein, R.S., Barka, A.A., and Dieterich, J.H. (1997) Progressive failure on the North Anatolian fault since 1939 by earthquake static stress triggering. Geophy. J. Int., 128, 594-604.
 40. Walker, R.T., Bergman, E.A., Szeliga, W., and Fielding, E.J. (2011) Insights into the 1968–1997 Dasht-e-Bayaz and Zirkuh earthquake sequences, eastern Iran, from calibrated relocations, InSAR and high-resolution satellite imagery. Geophy. J. Int., 187, 1577-1603.
 41. Leonard, M. (2010) Earthquake fault scaling: self-consistent relating of rupture length, width, average Displacement, and moment release. Bull. Seismol. Soc. Am., ‎100, 1971-1988.
 42. Baker, C. (1993) Active Seismicity and Tectonics of Iran. Ph.D. Thesis, University of Cambridge, Cambridge.
 43. Jackson, J. (2001) Living with earthquakes: know your faults. J. Earthq. Eng., 5(1), 5-123.
 44. Wald, D.J. and Heaton, T.H. (1994) Spatial and temporal distribution of slip for 1992 Landers, California earthquake. Bull. Seism. Soc. Am., 84, 668-691.
 45. Ambraseys, N.N. and Tchalenko, J.S. (1968) Dasht-e-Bayaz, Iran, Earthquake of 31 August 1968. Nature, 220, 903-905.
 46. Niazi, M. (1968) Fault rupture in the Iranian (Dasht-e Bayaz) earthquake of August, 1968. Nature, 220, 569-570.
 47. Wells, D.L. and Coppersmith, K.J. (1994) New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. Bull. Seismol. Soc. Am., 84, 974-1002.
 48. Berberian, M. (1976) Contribution to the Seismotectonics of Iran (Part II). Report No 39, Geological Survey of Iran.
 49. Das, S. and Henry, C. (2003) Spatial relation between main earthquake slip and its aftershock distribution. Reviews of Geophysics, 41, doi: 10.1029/2002RG000119.
 50. Toda, S.R.S., Stein, P.A., Reasenberg, J.H., Dieterich, and Yoshida, A. (1998) Stress transferred by the 1995 Mw = 6.9 Kobe, Japan, shock: Effect on aftershocks and future earthquake probabilities. J. Geophys. Res., 103, 24543-24565.
 51. Kilb, D., Gomberg, J., and Bodin, P. (2002) Aftershock triggering by complete Coulomb stress changes. J. Geophys. Res., 107, 1-14.
 52. Utkucu, M., Durmus, H., Yalcın, H., Budakoglu, E., and Isık, E. (2013) Coulomb static stress changes before and after the 23 October 2011 Van, eastern Turkey, earthquake (MW = 7.1): implications for the earthquake hazard mitigation. Nat. Hazards Earth. Sys. Sci., 13, 1889-1902.
 53. Yadav, R.B.S., Gahalaut, V.K., Chopra, S., and Shan, B. (2012) Tectonic implications and seismicity triggering during the 2008 Baluchistan, Pakistan earthquake sequence. J. Asian Earth. Sci., 45, 167-178.
 54. Heidbach, O., Fuchs, K., Müller, B., Reinecker, J., Sperner, B., Tingay, M., and Wenzel, F. (2007) World stress map, WSM Release 2005, http://www.world-stress-map.org.
 55. Masson, F., Chery, J., Hatzfeld, D., Martinod, Vernant, P., Tavakoli, F. and GhaforyAshtiani, M. (2005) Seismic versus aseismic deformation in Iran inferred from earthquakes and geodetic data. Geophys. J. Int., 160, 217-226.
 56. Zarifi, Z., Nilfouroushan, F., and Raeesi, M. (2013) Crustal stress map of Iran: insight from seismic and geodetics computations. Pure and Applied Geophysics, 171, 1219-1236.
 57. Bayer, C.K., Heuckroth, L.E., and Karim, R.I. (1969) An investigation of the Dasht-e Bayaz, Iran earthquake. ‎Bull. Seismol. Soc. Am., ‎59, 1793-1822.