چگونگی وابستگی ظرفیت فروریزی سازه قاب خمشی بتنی به حداکثر بزرگای زلزله در منطقه

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار، سمنان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مواردی که ایمنی سازه قاب خمشی بتنی را مخدوش می‎نماید، رخداد لرزه‎ای نادر در طبیعت است. زلزله بم در سال 2003 میلادی نمونه‎ای از این‌گونه رخدادها بوده که منجر به وارد شدن خسارات زیاد به سازه‎های نوساز گردید. در این مقاله ظرفیت فروریزی سازه‎ها، با استناد به مجموعه شتاب‌نگاشت‌های استاندارد آیین‌نامه FEMA P695 و وابستگی سازه به بزرگ‌ترین زلزله منطقه‌ای(MCE)، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای تعیین ظرفیت فروریزی سازه، لزوم وجود یک روش جامع و کامل که توانایی بیان رفتار لرزه‎ای سازه‎ها را داشته باشد به چشم می‎خورد. در این مقاله از تحلیل بار افزاینده دینامیکی غیرخطی (IDA) به‌منظور بیان رفتار لرزه‎ای سازه‎ها استفاده شده است. هدف از این مقاله، بررسی ایمنی سازه‎ها، تحت اثر رخدادهای نادر طبیعت با استفاده از روش بار افزاینده دینامیکی غیرخطی می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Vamvatsikos, D. and Cornell, C. (2002) Seismic Performance, Capacity and Reliability of Structures as Seen Through Incremental Dynamic Analysis. John A. Blume Earthquake Engineering Center Rep. No. 151.
 2. Vamvatsikos, D. and Cornell, C.A. (2002) Incremental dynamic analysis. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 31(3), 491-514.
 3. Federal Emergency Management Agency (2009) Quantification of Building Seismic Performance Factors. FEMA P695, Washington, DC.
 4. Mander, J.B., Priestley, M.J., and Park, R. (1988) Theoretical stress-strain model for confined concrete. Journal of Structural Engineering, 114(8), 1804-1826.
 5. Nezhati, S., Masoumi, H., and Khaloo, A. (2014) Evaluation of Seismic Performance of Structures with Seismostruct Software. Motefakeran, Tehran.
 6. Menegotto, M. (1973) Method of analysis for cyclically loaded RC plane frames including changes in geometry and non-elastic behavior of elements under combined normal force and bending. Proc. of IABSE Symposium on Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well-Defined Repeated Loads. 15-22.
 7. Bertero, V. and Bresler, B. (1977) Failure criteria (limit states). Proceedings of the World Conference on Earthquake Engineering.
 8. Vamvatsikos, D. and Cornell, C.A. (2004) Applied incremental dynamic analysis. Earthquake Spectra, 20(2), 523-553.
 9. Baker, J.W. (2015) Efficient analytical fragility function fitting using dynamic structural analysis. Earthquake Spectra, 31(1), 579-599.
 10. American Society of Civil Engineers (1994) Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. Vol. 7. American Society of Civil Engineers.
 11. Baker, J.W. and Allin Cornell, C. (2006) Spectral shape, epsilon and record selection. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 35(9), 1077-1095.
 12. Haselton, C.B., Baker, J.W., Liel, A.B. and Deierlein, G.G. (2009) Accounting for ground-motion spectral shape characteristics in structural collapse assessment through an adjustment for epsilon. Journal of Structural Engineering, 137(3), 332-344.
 13. Boore, D.M., Joyner, W.B., and Fumal, T.E. (1997) Equations for estimating horizontal response spectra and peak acceleration from western North American earthquakes: a summary of recent work. Seismological Research Letters, 68(1), 128-153.
 14. Ibarra, L.F. and Krawinkler, H. (2005) Global Collapse of Frame Structures Under Seismic Excitations. Pacific Earthquake Engineering Research Center.