مطالعه تحلیلی میراگرهای فلزی آکاردئـونی در مقـاوم‌سازی لــرزه‌ای پل‌ها

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پل‌ها به‌عنــوان یک عضـو اصلی سیستم‌هـای ارتباطـی زمینـی، جـزو سازه‌هـای با اهمیت بالا محسوب می‌شوند. با نگاهـی به زلزلـه‌های گذشته و اثرات مخرب آن بر سازه پل‌ها، اهمیت مقاوم‌سازی پل‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. در این گزارش یک پل بتنی موجـود به‌عنوان نمونـه توسط نرم‌افـزار SAP2000 مـدل می‌شود و مـدل پـــل تحت چهار رکــورد زلزلـه طبس، کـوبه، نورثـریج و ال‌سنترو با چهار PGA مختلف مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی قرار می‌گیرد و سپس با اضافه کردن میراگر آکاردئونی فلزی به سازه پل نتایج حاصل از تحلیل در دو حالت قبل و بعد از نصب میراگر با هم مقایســه می‌شود که نتیجـه آن کاهش پاسخ‌هـای لرزه‌ای سازه پل پس از نصب میـراگر و همچنین جذب و اتلاف انرژی قابل قبول توسط میراگرها و افزایش اتلاف انرژی در اعضا و سازه کلی پل می‌باشد، این مطلب نشان‌دهنده‌ی مؤثر بودن میراگرهای فلزی آکاردئونی به‌عنوان گزینه ای مناسب در مقاوم سـازی لـرزه ای پل ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. Motamedi, M. and Nateghi, A.F. (2006) Effect of geometrical parameters on damping characteristics of accordion metallic dampers. 7th International Congress of Civil Engineering, Tarbiat Modares, Tehran, Iran (in Persian).
  2. Motamedi, M. and Nateghi, A.F. (2004) Using accordion thin-walled tube as a Hysteretic metallic damper. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, Paper No. 2264.
  3. Motamedi, M. (2005) Experimental Study of Application of Metallic Damper in Seismic Retrofitting of Steel Building Frames. Ph.D. Thesis, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran (in Persian).
  4. Sekhavati, P. (2007) Analysis Study of Using Yielding Metal Dampers in Seismic Retrofitting of Bridges. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, South Branch, Tehran, Iran (in Persian).
  5. Motamedi, M. and Nateghi, A.F. (2005) Study of Seismic Energy Dissipation in Accordion Metallic Dampers. Report, IIEES.
  6. Bulic, M. and Causevic, M. (2006) Seismic Retrofitting of Concrete Bridges. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland.
  7. CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, Etabs, Safe, CSiBridge (2011-2012).