میراگر مایع تنظیم شده با پره قابل چرخش در کنترل مدل سازه 5 طبقه تحت زلزله حوزه دور و نزدیک

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده عمران دانشگاه تهران، تهران

2 گروه عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر

چکیده

کنترل نیمه‌فعال پاسخ سازه را با تغییر خواص میرایی و یا سختی سیستم کاهش می­دهد. در این تحقیق برای بهبود مکانیسم استهلاک انرژی میراگر مایع تنظیم شده از پره‌های چرخان استفاده شده و با بررسی امکان چرخش این پره‌ها در کنترل نیمه‌فعال، رفتار میراگرهای مایع با پره‌های قابل تنظیم تحت تحریک زلزلـه حـوزه نزدیک و دور مورد ارزیابی قـرار می­گیـرد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که طراحی یک الگوریتم مناسب برای چرخش پره‌ها منجر به بهبود رفتار لرزه‌ای سازه و کاهش پاسخ جابه‌جایی بام می‌شود طوری که پاسخ سازه تحت اثر زلزله حوزه نزدیک نسبت به زلزله حوزه دور کاهش بیشتری می‌یابد. همچنین چرخاندن پره‌ها در حین تحریک لرزه­ای باعث بهبود پاسخ سازه با کاهش حداکثر جابه‌جایی بام و کاهش جذر مجموع مربعات آن می­شود. البته این درصد کاهش برای زاویه 50 و 70 درجه پره‌ها کمتر است که دلیل آن ایجاد انحنا در مسیر جریان سیال داخل میراگر و افزایش میرایی میراگر در این زوایا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Soliman, I. (2012) Passive and semi-active structure-multiple tuned liquid damper systems. Electronic Thesis and Dissertation Repository, 1047, 40-45.
 2. Tamura, Y., Kousaka, R., and Modi, V. (1992) Practical application of notation damper for suppressing wind-induced vibrations of airport towers. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 43(1-3), 1919-1930.
 3. Ueda, T., Nakagaki, R. and Koshida, K. (1992) Suppression of wind-induced vibration by dynamic dampers in tower-like structures. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 43(1-3), 1907-1918.
 4. Fujino, Y., Pacheco, B.N., Chaiseri, P., and Sun, L.M. (1988) Parametric studies on tuned liquid damper (TLD) using circular containers by free oscillation experiments. Journal of Structural Engineering, 5(2), 381-391.
 5. Sun, L.M., Fujinio, Y., Pacheno, B. and Chaiseri, P. (1991) Modeling tuned Liquid Damper. Proceedings of the 8th International Conference on Wind Engineering, Elsevier, 43(1-3), 1883-1894.
 6. Koh, S. and Wang, C. (1994) Theoretical and experimental studies on rectangular liquid dampers under arbitrary excitations. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 23(1), 17-31.
 7. Kareem, A. (1993) Tuned liquid dampers: past, present and future. Proceeding of the 7th U.S. National Conference on Wind Engineering, Los Angeles, CA, USA, 343-352.
 8. Love, J.S. and Tait, M.J. (2011) Nonlinear multimodal model for tuned liquid dampers of arbitrary tank geometry. International Journal of Non-Linear Mechanics, 46(8), 1065-1075.
 9. Tondl, A. Runjigork, M., and Verhulst, F. (2000) Autoparametric Resonance in Mechanical Systems. Cambridge University, United Kingdom, 31-40.
 10. Housner, G.W., Bergman, L.A., Caughey, T.K., Chassiakos, A.G., Claus, R.O., Masri, S.F., Skelton, R.E., Soong, T.T., Spencer, B.F. and Yao, J.T.P. (1997) Structural control: past, present and future. Journal of Engineering Mechanics, 12(3), 897-971.
 11. Yalla, S. (2001) Liquid Damper for Mitigation of Structural Response: Theoretical Development and Experimental Validation. Ph.D. Dissertation, Development of civil Engineering and Geological Sciences, Notre Dame, India.
 12. Tait, M.J., El Damatty, A.A., Isyumov, N.I., Siddique, M.R. (2005) Numerical flow models to simulate tuned liquid dampers (TLD) with slat screens. Journal of Fluids and Structures, 20(8), 1007-1023.
 13. Love, J.S. and Tait M.J. (2010) Nonlinear simulation of a tuned liquid damper with damping screens using a modal expansion technique. Journal of Fluids and Structures, 26(7-8), 1058-1077.
 14. Crowley, S. and Porter, R. (2012) An analysis of screen arrangements for a tuned liquid damper. Journal of Fluids and Structures, 34, 291–309.
 15. Zahrai, S.M., Abbasi, S., Samali, B. and Vercelj, Z. (2012) Experimental investigation of utilizing TLD with baffles in a scaled down 5-story benchmark building. Journal of Fluids and Structures, 28, 194–210.