پارامترهای تأثیرگذار بر روی اندرکنش پی‌های سطحی کارگذاری شده در عمق و گسلش معکوس

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زلزله‌های ترکیه و تایوان در سال‌ 1999 و چین در سال 2008، خرابی‌هایی را در ساختمان‌ها برجای گذاشت که ناشی از  برخورد مستقیم جابه‌جایی ناشی از گسل به آنها بوده است. پس از این وقایع، نظر جامعه مهندسی بیش‌ازپیش به این پدیده معطوف گردید. لذا از آن سال‌ها به بعد، تحقیقات نسبتاً زیادی در خصوص اندرکنش گسیختگی ناشی از گسل و ساختمان‌ها انجام شده است. اگرچه عملکرد پی‌های ‌سطحی در برابر جابه‌جایی‌های بزرگ ناشی از گسل‌های شیب لغز مورد بررسی قرار گرفته است، اما همچنان نیاز به بررسی‌های بیشتر در خصوص پارامترهای تأثیرگذار بر روی اندرکنش گسیختگی ناشی از گسل – پی احساس می‌شود. در این مقاله، یک سری مدل‌سازی‌های عددی اعتبارسنجی شده با نتایج آزمایش‌های سانتریفیوژ ارائه شدند تا پارامترهای مؤثر بر روی رفتار اندرکنشی بین گسلش معکوس و پی‌های کارگذاری شده در عمق، از قبیل عمق کارگذاری پی، صلبیت خمشی پی، وزن روسازه و موقعیت پی نسبت به بیرون‌زدگی گسیختگی ناشی از گسل در سطح زمین مورد بررسی قرار گیرند. نتایج نشان دادند که عمق کارگذاری پی، موقعیت پی نسبت به گسل و صلبیت خمشی آن در مقایسه با وزن روسازه تأثیر بیشتری بر روی رفتار اندرکنشی پی‌های سطحی و گسلش معکوس دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. Faccioli, E., Anastasopoulos, I., Gazetas, G., Callerio, A. and Paolucci, R. (2008) Fault rupture–foundation interaction: selected case histories. Bulletin of Earthquake Engineering, 6, 557–583.
 2. Ulusay, R., Aydan, O. and Hamada, M. (2002) The behavior of structures built on active fault zones: Examples from the recent earthquakes of Turkey. Struct. Eng. Earthq. Eng., 19(2), 149–167.
 3. Lin, A. and Ren, Z. (2009) The Great Wenchuan Earthquake of 2008: A Photographic Atlas of Surface Rupture and Related Disaster. Springer Science & Business Media, Berlin.
 4. Lin, M.L., Chung, C.F. and Jeng, F.S. (2006) Deformation of overburden soil induced by thrust fault slip. Engineering Geology, 88, 70–89.
 5. Bransby, M.F., Davies, M.C.R., El Nahas, A. and Nagaoka S. (2008) Centrifuge modeling of reverse fault-foundation interaction. Bulletin of Earthquake Eng., 6(4), 607–628.
 6. Ashtiani, M., Ghalandarzadeh, A. and Towhata, I. (2015) Centrifuge modeling of shallow embedded foundations subjected to reverse fault rupture. Canadian Geotechnical Journal, 53(3), 505-519
 7. Ahmed, W. and Bransby, M.F. (2009) Interaction of Shallow Foundations with Reverse Faults. J. of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 135(7), 914–924.
 8. Moosavi, S.M., Jafari, M.K., Kamalian, M. and Shafiee, A. (2010) Experimental investigation of reverse fault rupture – rigid shallow foundation interaction. International Journal of Civil Engineering, 8(2), 85-98.
 9. Anastasopoulos, I., Gazetas, G., Bransby, M.F., Davies, M.C.R. and El Nahas, A. (2007) Fault Rupture Propagation through Sand: Finite-Element Analysis and Validation through Centrifuge Experiments. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 133(8), 943-958.
 10. Oettle, N.K. and Bray, J.D. (2016) Numerical procedures for simulating earthquake fault rupture propagation. International Journal of Geomechanics, 17(1), 04016025.
 11. Yilmaz, M.T. and Paolucci, R. (2007) Earthquake fault rupture–shallow foundation interaction in undrained soils: a simplified analytical approach. Earthquake Eng. Struct. Dyn., 36(1), 101–118.
 12. Oettle, N.K. and Bray, J.D. (2013) Geotechnical mitigation strategies for earthquake surface fault rupture. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 139(11), 1864-1874.
 13. Bray, J.D., Seed, R.B. and Seed, H.B. (1993) 1g small-scale modeling of saturated cohesive soils. Geotech. Test. J., 16(1), 46–53.
 14. Oettle, N.K., Bray, J.D. and Dreger, D.S. (2015) Dynamic effects of surface fault rupture interaction with structures. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 72, 37-47.
 15. ABAQUS, Inc. (2004) ABAQUS V.6.5. User’s manual. Providence, R.I.
 16. Bray, J.D., Seed, R.B. and Seed, H.B. (1994) Analysis of earthquake fault rupture propagation through cohesive soil. J. Geotech. Engrg., 120(3), 562–580.
 17. Anastasopoulos, I., Callerio, A., Bransby, M.F., Davies, M.C.R., El Nahas, A., Faccioli, E., Gazetas, G., Masella, A., Paolucci, R., Pecker, A. and Rossignol, E. (2008) Numerical analyses of fault–foundation interaction. Bull. Earthquake Eng., 6, 645–675.
 18. Muir Wood, D. (2004) Geotechnical Modeling. Spon Press, London.
 19. Ashtiani, M. (2016) Study on Mitigation Measures of Reverse Faulting on the Performance of Shallow Foundations. Ph.D. Thesis. The Unversity of Tehran, Tehran, Iran (in Persian).
 20. Loli, M., Anastasopoulos, I., Bransby, M.F., Ahmed, W. and Gazetas, G. (2011) Caisson Foundations subjected to Reverse Fault Rupture: Centrifuge Testing and Numerical Analysis. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 137(10), 914–925.