ارزیابی پارامتریک دوران و جابه‌جایی دیوار حائل وزنی در زمان زلزله

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

گروه مهندسی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

پیش‌بینی میزان جابه‌جایی و دوران دیوارهای حائل در زمان زلزله همواره یکی از مراحل مهم در طراحی لرزه‌ای و یا طراحی بر اساس عملکرد در دیوارهای حائل وزنی محسوب می­شود. در این مقاله تلاش شده است به روش عددی عملکرد لرزه­­ای دیوار حائل وزنی تحت بار هارمونیک در شرایط فرکانس تشدید و برای عوامل مختلف و تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق خاک بستر، خاک‌ریز، هندسه دیوار، شتاب ارتعاش و فرکانس ارتعاش می‌باشند. خاک بستر مطابق با آیین‌نامه 2800 شامل خاک نوع یک تا چهار، خاک‌ریز پشت دیوار شامل سه نوع خاک دانه‌ای، هندسه دیوار شامل دیوار 3 و 6 متری و همچنین باری ارتعاشی از نوع هارمونیک سینوسی و در فرکانس اساسی سیستم (مود اول ارتعاش) مورد مطالعه قرار گرفته است تا جابه‌جایی لرزه‌ای بالا و پایین دیوار و متناظر با آن دوران تعیین شود. با انجام مدل‌سازی مختلف جابه‌جایی لرزه‌ای و ماندگار دیوار حائل وزنی مورد ارزیابی پارامتریک قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد جابه‌جایی لرزه‌ای و ماندگار دیوار در فرکانس اساسی با ارتفاع دیوار و شتاب زلزله نسبت مستقیم دارد اما با مشخصات مکانیکی و سختی خاک‌ریز پشت دیوار و شتاب متناظر گسیختگی خاک‌ریز نسبت معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Kamyarfar, A., Piran, K. (1991) Retaining Walls and Earthquake Effect on Them. Khenya Publisher, Tehran (in Persian).
 2. Broms, B.B., Ingelson, I. (1971) Earth pressure against the abutments of a rigid frame bridge. Geotechnique, 21(1), 15-28.
 3. Newmark, N.M. (1965) Effects of earthquake on dams and embankments. Geotechnique, 15(2), 139-157.
 4. Richards, R., Elms, D.G. (1979) Seismic behavior of gravity retaining walls. Geotechnical Engineering Division, 105(4), 449-464.
 5. Zeng, X., Steedman, R.S. (2000) Rotating block method for seismic displacement. Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 126(8), 709-717.
 6. Nakamura, S. (2006) Reexamination of Mononobe-Okabe theory of gravity retaining walls using centrifuge model tests. Soils and Foundations, 46(1), 135-146.
 7. Deepankar, C., Sanjay, N. (2007) Seismic rotational displacement of gravity walls by pseudo-dynamic. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27(1), 242-249.
 8. Golmaghani, S., Halabian, A.M. (2006) Dynamic analysis of retaining walls under the influence of harmonic dynamics and earthquake acceleration. Second National Civil Engineering Congress, Tehran, University of Science and Technology (in Persian).
 9. Yazdani, M., Azad, A. (2008) Reviewing the Mononobe-Okabe method and providing a complementary strategy in seismic design. Transportation Research Journal, 4(2) 157-172 (in Persian).
 10. Trandafir, A.C., Kamai, T., Sidle, R.C. (2009) Earthquake-induced displacements of gravity retaining walls. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(1), 428-437.
 11. Tiznado, J.C., Rodriguez-Roa, F. (2011) Seismic lateral movement prediction of gravity retaining walls. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(3), 391-400.
 12. Ibrahim, K.M.H.I. (2015) Seismic displacement of gravity retaining walls. HBRC Journal, 11(2), 224-230.
 13. Shi, H., Jinxin, G., Yanqing, Z. (2016) Seismic rotational displacements of gravity quay walls considering excess pore pressure in backfill soils. Journal of Earthquake Engineering, 4(2), 1-16.
 14. Pain, A., Choudhury, D., Bhattacharyya, S.K. (2016) Seismic rotational displacement of retaining walls. Innovative Infrastructure, 22(1), 1-8.
 15. Yingwei, W. and Shamsher, P. (2011) Seismic Displacements of Rigid Retaining Walls. International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics. Missouri University of Science and Technology.
 16. Obaidur, R. and Prishati, R. (2017) Seismic active earth pressure on bilinear retaining walls using a modified pseudo-dynamic method. International Journal of Geo-Engineering, 8(6), 1120-1130.
 17. Han, Sh., Gong, J. & Zhang, Y. (2017) Seismic rotational displacements of gravity quay walls considering excess pore pressure in backfill soils. Journal of Earthquake Engineering, 21(6), 985-1009.