کاربرد میراگرهای MR در کنترل لرزه‌ای سازه‌ها به روش جداسازی جرمی قائم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد علوموتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

3 استادیار، گروه سازههای صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

روش جداسازی جرمی قائم (VMI) به‌عنوان یکی از روش‌های جدید برای کنترل لرزه‌ای سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش کل سازه به‌صورت دو زیرسیستم جرمی و سختی تفکیک می‌شود و ارتباط بین آنها توسط یک ‌لایه جداساز برقرار می‌گردد. در این تحقیق از میراگر مگنتورئولوژیک در دو حالت کنترل غیرفعال با ولتاژ صفر و کنترل نیمه‌فعال با ولتاژ متغیر بین صفر و 9 ولت و نیز میراگر ویسکوز بر اساس روش کنترلی غیرفعال بر مبنای میرایی بهینه به‌عنوان لایه جداساز مابین دو زیرسیستم مذکور استفاده‌ شده است. جهت بررسی کارایی روش پیشنهادی، چهار تیپ سازه یک درجه آزاد با زمان تناوب‌های 0/5، 1/0، 2/0 و 3/0 ثانیه با جرم‌های یکسان برابر 100 تن، مورد بررسی قرار گرفتند. هفت زلزله با مشخصات زلزله‌های حوزه نزدیک با بزرگی بیش از 6/5 ریشتر و فاصله کمتر از 10 کیلومتر تا گسل جهت آنالیز مدل‌ها انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که روش کنترل نیمه‌فعال توانایی کاهش ماکزیمم جابه‌جایی و ماکزیمم برش پایه سازه را به میزان 6 و 30 درصد نسبت به حالت جداسازی نشده داراست. همچنین استفاده از روش‌های میرایی بهینه و کنترل غیرفعال به ترتیب سبب کاهش 21 درصدی و افزایش 8 درصدی ماکزیمم جابه‌جایی سازه و کاهش 57 و 63 درصدی ماکزیمم برش پایه سازه به‌صورت میانگین، نسبت به حالت جداسازی نشده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of MR Dampers in Seismic Control of Structures Using Vertical Mass Isolation Method

نویسندگان [English]

 • Mohamad Shahrokh Abdi 1
 • Masoud Nekooei 2
 • Mohammad Ali Jafari 3
1 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Structural Department of Transmission and Distribution Research Center, Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Vertical Mass Isolation (VMI) method is used for the seismic control of structures. In this method, the entire structure is a combination of two mass and stiffness subsystems with an isolator layer located in-between. This method mainly uses the principle of periodic shift as a solution to reduce the seismic responses of the structure. In this method, the majority part of the structure mass is concentrated in the mass subsystem. However, this subsystem constitutes a small percentage of the stiffness of the main structure. Unlike the mass subsystem, the stiffness subsystem constitutes a small percentage of structural mass and a large percentage is structural stiffness. This isolation method makes the mass subsystem behave like a soft structure and move away from the resonance zone. The important point is the seismic control of the mass subsystem, which will be supplied by its connection with the stiffness subsystem provided by the interface dampers. The main difference between the VMI method and coupled structures methods is that the main structure is divided into two isolated structures with two completely different behaviors in this method. One of them has a soft behavior and the other has a hard behavior. However in the coupled structure methods, the control of the two main structures is done by each other and observing soft or stiffness behavior in these two structures is not required. A magnetorheological (MR) damper is used as the isolator layer to control the structure. The model used for these dampers is based on the modified Bouc-Wen model proposed by Spencer et al. in 1997. The clipped-optimal procedure that is one of the most beneficial algorithms is applied to control the MR damper. Passive-off and semi-active control techniques are applied to control the MR damper based on the applied controlling voltage. The maximum voltage that is applied to the MR damper, is equal to 9 V. A third control technique named Copt, which is based on the optimal damping, is used to compare with MR damper results. To evaluate the performance of the proposed control system, a wide range of structures with low to high floors are considered. To do this, structures with heights equal to 27, 54, 108 and 162 meters were selected. Using approximate fundamental period based on ASCE-7, the periods of structures are 0.5, 1.0, 2.0 and 3.0 seconds, respectively. Since all models are SDOF and linear elastic analysis is applied, the structural mass is considered equal for all models (M=100 ton), but the stiffness of models is calculated based on their mass and periods. The damping ratio for non-isolated structure is considered to be 0.05. The results indicate the proper performance of the semi-active method in reducing the responses of the isolated structures compared to the non-isolated structures. This method decreases, on average, the top floor displacement of mass-subsystem by 6%. However, the Copt method decreases it by 21% and the passive-off method increases it by 8%. The semi-active method decreases, on average, the top floor acceleration of mass-subsystem by 13% and 50%, less than the Copt and the passive-off methods, respectively. The findings demonstrated that the semi-active control method based on a maximum voltage of 9 V will reduce, on average, the maximum base shear of isolated structures by 30% compared with non-isolated structures. The parametric approach based on the Nekooei relation (Copt) that is applied as a passive control device had acceptable results for controlling the acceleration and base shear of the structure. This method led to the absolute acceleration of top floor and the base shear of structures to decrease by 53~68% compared to the uncontrolled structure. However, the efficiency of Copt method to reduce the top floor displacement is less than the maximum base shear of the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seismic Control
 • Vertical Mass Isolation
 • Stiffness
 • Magnetorheological Damper
 • Semi Active Control
 1. Skinner, R.I., Robinson, W.H., and McVerry, G.H. (1993) An Introduction to Seismic Isolation. John Wiley & Sons Ltd. Baffins Lane. Chichester, West Sussex PO19 IUD, England.
 2. Cheng, F.Y., Jiang, H., and Lou, K. (2008) Smart Structures: Innovative Systems for Seismic Response Control. CRC Press/Taylor & Francis Group.
 3. Christenson, R.E. (2001) Semiactive Control of Civil Structures for Natural Hazard Mitigation: Analytical and Experimental Studies (Ph.D. Thesis). Department of Civil Engineering and Geological Sciences, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana.
 4. Nekooei, M. and Ziyaeifar, M. (2009) Spectral investigation on behaviour of mass isolated structures and their semi-active control against earthquakes. JSEE, 10, 243-252.
 5. Ziyaeifar, M. and Noguchi, H. (1998) Partial mass isolation in tall buildings.Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 27, 49-65.
 6. Ziyaeifar, M. (2000) Method of mass isolation in seismic design of structures. The 12th World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, New Zeland.
 7. Ziyaeifar, M. and Tavousi, S. (2005) Mass participation in non-classical mass isolated systems. Asian Journal Of Civil Engineering (Building And Housing), 6, 273-301.
 8. Nekooei, M. and Ziyaeifar, M. (2008) Vertical siesmic isolation of structures. Journal of Applied Sciences, 8, 4656-4661.
 9. Nekooei, M. and Ziyaeifar, M. (2008) Seismic behaviour of vertical mass isolated structures. 2008 Seismic Engineering Conference: Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake, AIP Publishing, Reggio Calabria, Italy.
 10. Nekooei, M. and Ziyaeifar, M. (2008) Spectral investigation on the seismic behaviour of vertical mass isolated structures against earthquake. The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
 11. Nekooei, M. and Ziyaeifar, M. (2012) Vertical seismic isolated structures with semi-active control system. The 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal.
 12. Ziyaeifar, M., Gidfar, S., and Nekooei, M. (2012) A model for mass isolation study in seismic design of structures. Structural Control and Health Monitoring, 19, 627-645.
 13. Milanchian, R., Hosseini, M., and Nekooei, M. (2017) Vertical isolation of a structure based on different states of seismic performance. Earthquakes and Structures, 13(2), 103-118.
 14. Milanchian, R., Hosseini, M., and Nekooei, M. (2018) Vertical seismic isolation by viscous and visco-elastic dampers based on different states performance for response reduction. Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 5(5), 91-104.
 15. Milanchian, R. and Hosseini, M. (2019) Study of vertical seismic isolation technique with nonlinear viscous dampers for lateral response reduction. Journal of Building Engineering, 23, 144-154.
 16. Milanchian, R., Hosseini, M., and Nekooei, M. (2020) Vertical isolation of 1-story structures with the nonlinear viscous dampers for seismic response reduction. Journal of Civil and Environmental Engineering, 50.1(98), 65-76.
 17. Nekooei, M., Rahgozar, N., and Rahgozar, N. (2021) Vertical seismic isolated rocking-core system. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings, 0(0), 1-10.
 18. Spencer Jr., B.F., Dyke, S.J., Sain, M.K., and Carlson, J.D. (1997) Phenomenological model for magnetorheological dampers. Journal of Engineering Mechanics, 123, 230-238.
 19. Dyke, S.J., Spencer Jr., B.F., Sain, M.K., Carlson, J.D. (1996) Modeling and control of magnetorheological dampers for seismic response reduction. Smart Materials and Structures, 5(5), 565-575.
 20. PEER (2013) PEER NGA-West2 Database. Pacific Earthquake Engineering Research Center. University of California, Berkeley, California.
 21. Uz, M.E. and Hadi, M.N.S. (2014) Optimal design of semi active control for adjacent buildings connected by MR damper based on integrated fuzzy logic and multi-objective genetic algorithm. Engineering Structures, 69, 135-148.