اثر ضخامت جداره بر اندرکنش جانبی لوله فولادی مدفون و خاک ماسه‌ای متراکم در گسلش امتداد‌لغز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

تحلیل تنش‌های ناشی از زلزله و بررسی اثرات ناشی از فشار خاک بر لوله‌های مدفون از چالش‌برانگیزترین مباحث مطرح در طرح لرزه‌ای شریان‌های حیاتی می‌باشد. خطوط لوله مدفون سازه‌های طویل مستقر در محیط نیمه‌بی‌نهایت خاک محسوب شده و به‌صورت تیرهایی بر بستر فنرهای معادل خاک شبیه‌سازی می‌شوند. مشخصات فنرهای بستر نیز از روابط آئین‌نامه‌ای (مانند ASCE1984 و ALA2001) تعیین می‌شوند. مشخصات فنرهای معادل خاک- لوله در آئین‌نامه‌ها فقط تابع قطر لوله و مشخصات خاک است. تحقیقات متعدد نشان داده است که اندرکنش خاک- لوله تابع عوامل دیگری مانند ضخامت جداره لوله، جنس مصالح لوله و شرایط بارگذاری نیز می‌باشد. در این تحقیق ابتدا دو آزمایش بزرگ‌مقیاس روی لوله‌های فولادی پیوسته مدفون در خاک ماسه‌ای متراکم به انجام رسید. شبیه‌سازی‌های اجزای محدود با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی به‌دست‌آمده، راستی‌آزمایی گردید. در ادامه یک بانک اطلاعاتی مشتمل بر 24 شبیه‌سازی اجزای محدود از لوله‌های مدفون ایجاد شد. نتایج مدل‌های عددی به نرم‌افزار BPSIOS وارد شد تا مشخصات فنرهای اندرکنشی خاک لوله محاسبه گردد. با در نظر گرفتن اثر ضخامت جداره لوله، رابطه جدیدی برای اندرکنش خاک ماسه‌ای متراکم و لوله فولادی در شرایط گسلش امتدادلغز ارائه شد. نتایج نشان داد که نیروی اندرکنش خاک و لوله و سختی‌های اولیه و ثانویه فنرهای اندرکنشی به‌شدت متأثر از ضخامت جداره لوله می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. O’Rourke, M.J. and Liu, X. (1999) Response of Buried Pipelines Subject to Earthquake Effects. MCEER Monograph Series No.3., University of Bufallo NY, USA.
 2. Newmark, N.M. and Hall, W.J. (1975) Pipeline design to resist large fault displacement. Proceedings of U.S National Conference on Earthquake Engineering, PEER/Niees EERC Library, Michigan, 416-425.
 3. Newmark, N.M. and Rosenblueth, E. (1971) Fundamental of Earthquake Engineering. Prentice-Hall Englewood.
 4. Winkler, C. (1867) Beiträge zur kenntniss des indiums. Journal für Praktische Chemie, 102(1), 273-297.
 5. Audibert, J.M.E. and Nyman, K.J. (1977) Soil restraint against horizontal motion of pipes. ASCE Journal of Geotechnical Devision, 103, 1119-1142, doi:10.1016/0148-9062(78)91731-X.
 6. Trautmann, C.H. and O’Rourke, T.D. (1985) Lateral force‐displacement response of buried pipe. Journal of Geotechnical Engineering, 111(9), 1077-1092, doi:10.1061/(ASCE)0733-9410(1985) 111:9(1077).
 1. Trautmann, C.H. (1983) Behavior of Pipe in Dry Sand under Lateral and Uplift Loading. Ph.D. Dissertation, Cornell University.
 2. O’Rourke, T.D. and Trautmann, C.H. (1980) Analytical Modeling of Buried Pipeline Response to Permanent Earthquake Displacements. Cornell University, School of Civil and Environmental Engineering, Ithaca, New York.
 3. ASCE (1984) Guidelines for the Seismic Design of Oil and Gas Pipeline Systems. American Society of Civil Engineers (ASCE)-Committee on Gas and Liquid Fuel Lifeline, ISBN: 978-0-87262-428-3.
 4. Mavridis, G.A. and Pitilakis, K. (1996) Axial and transverse seismic analysis of buried pipelines george. Proceedings 11th World Conference on Earthquake Engineering, (1605), 1-
 5. American Lifelines Alliance (2001) Guidelines for the Design of Buried Steel Pipe. ASCE-FEMA Joint Committee, New York, United States of America.
 6. Brinch-Hansen, J. (1961) The Ultimate Resistance of Rigid Piles against Transversal Forces. Geoteknisk Instit., Bull.
 7. O’Rourke, M., Gadicherla, V., and Abdoun, T. (2005) Centrifuge modeling of PGD response of buried pipe. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 4(1), 69-73, doi:10.1007/ s11803-005-0025-8.
 8. Ha, D. (2007) Evaluation of Ground Rupture Effect on Buried HDPE Pipelines.D. Thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, New York.
 9. Ha, D., Abdoun, T.H., O’Rourke, M.J., Symans, M.D., O’Rourke, T.D., Palmer, M.C., and Stewart, H.E. (2008) Centrifuge modeling of earthquake effects on buried high-density polyethylene (HDPE) pipelines crossing fault zones. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 134(10), 1501-1515, doi: 1061/(ASCE)1090-0241(2008)134:10(1501).
 10. Abdoun, T.H., Ha, D., O’Rourke, M.J., Symans, M.D., O’Rourke, T.D., Palmer, M.C., and Stewart, H.E. (2009) Factors influencing the behavior of buried pipelines subjected to earthquake faulting. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(3), 415-427, doi:10.1016/j.soildyn.2008.04.006.
 11. Vazouras, P., Karamanos, S.A., and Dakoulas, P. (2010) Finite element analysis of buried steel pipelines under strike-slip fault displacements. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30(11), 1361-1376, doi: 10.1016/j.soildyn.2010.06.011.
 12. Vazouras, P., Karamanos, S.A., and Dakoulas, P. (2012) Buried Steel Pipelines Crossing Strike-Slip Faults. Rhodes, Greece, ISBN: 978-1-880653-94-4.
 13. Xie, X., Symans, M.D., O’Rourke, M.J., Abdoun, T.H., O’Rourke, T.D., Palmer, M.C., and Stewart, H.E. (2013) Numerical modeling of buried HDPE pipelines subjected to normal faulting: A case study. Earthquake Spectra, 29(2), 609-632, doi: 10.1193/1.4000137.
 14. Hosseini, M. and Tahamouli Roudsari, M. (2014) Minimum effective length and modified criteria for damage evaluation of continuous buried straight steel pipelines subjected to seismic waves. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 6(4), 4014018, doi: 10.1061/(ASCE)PS.1949-1204. 0000193.
 15. Jung, J.K., O’Rourke, T.D., and Argyrou, C. (2016) Multi-directional force–displacement response of underground pipe in sand. Canadian Geotechnical Journal, 53(11), 1763-1781, doi: 10.1139/cgj-2016-0059.
 16. Monshizadeh Naeen, A. and Seyedi Hosseininia, E. (2020) Numerical investigation on the deformational behavior of continuous buried pipelines under reverse faulting. Arabian Journal for Science and Engineering, 45(10), 8475-8490,doi: 1007/s13369-020-04766-2.
 17. Nourzadeh, D., Mortazavi, P., Ghalandarzadeh, A., Takada, S., Najma, A., and Rahimi, S. (2020) Numerical, experimental and fragility analysis of urban lifelines under seismic wave propagation: study on gas distribution pipelines in the greater tehran area. Tunnelling and Underground Space Technology, 106(August), 103607, doi: 1193/1.4000137.
 18. Todd, D.R., Carino, N.J., Chung, R.M., Lew, H.S., Taylor, A.W., and Walton, W.D. (1994) 1994 Northridge Earthquake: Performance of Structures, Lifelines and Fire Protection Systems. US Department of Commerce (NIST).
 19. Petak, W.J. and Elahi, S. (2001) The Northridge Earthquake, USA and Its Economic and Social Impacts. EuroConference on Global Change and Catastrophe Risk Management Earthquake Risks in Europe, IIASA, July 6-9, 2000, Laxenburg, Austria, p. 28.
 20. O’Rourke, T.D. and Palmer, M.C. (1994) The Northridge and California Earthquake of January 17 1994: Performance of Gas Transmission Pipelines. Buffalo, NY, ISSN 1088-3800.
 21. Eidinger, J.M., O’Rourke, M., and Bachhuber, J. (2002) Performance of pipelines at fault crossings. Proceedings of the 7th US National Conference of Earthquake Engineering, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Boston, Massachusetts, 21-25.
 22. Bruneau, M., Buckle, I., Chang, S., Flores, P., O’Rourke, T., Shinozuka, M., and Soong, T., (2000) The Chi-Chi, Taiwan, Earthquake of September 21, 1999: Reconnaissance Report. Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research (MCEER).
 23. Earthquake Investigation Committee of the Technical Council of Lifeline Earthquake Engineering (2013) Chile Earthquake of 2010. American Society of Civil Engineers, Reston, VA, USA doi: 10.1061/9780784412824.
 24. O’Rourke, T.D., Jeon, S.-S., Toprak, S., Cubrinovski, M., Hughes, M., van Ballegooy, S., and Bouziou, D. (2014) Earthquake response of underground pipeline networks in christchurch, NZ. Earthquake Spectra, 30(1), 183-204.
 25. ASTM A370 (2016) ASMT A370: Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products. ASTM International, West Conshohocken, PA, doi: 10.1520/A0370-16.
 26. American Petrolum Institute (2004) API 5L Specification for Line Pipe. American Petroleum Institute (API), Washington, D.C, USA.
 27. ASTM D2487 (2011) ASTM D2487-11, Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System). West Conshohocken, PA. doi: 10.1088/1751-8113/ 44/8/085201.
 28. ASTM D2419 (2014) ASTM D2419 - 14 Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate. West Conshohocken, PA, doi: 10.1520/D2419-14.
 29. ASTM D-1556-07 (2007) ASTM D 1556-07 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method., ASTM International, 1-7, Pennsylvania, USA, doi: 10.1520/D1556-07.2.
 30. ASTM D1557 (2012) ASTM D1557 Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteris-tics of Soil Using Modified Effort. Pennsylvania, USA. doi: 10.1520/D1557-12E01.
 31. ASTM D3080 (2011) Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained. Pennsylvania, USA, doi: 10.1520/D3080_ D3080M-11.