مدل توسعه‌یافتۀ دیوارهای برشی سردنوردشدۀ فولادی براساس مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

در مقالۀ حاضر، عملکرد جانبی دیوارهای برشی سردنوردشدۀ فولادی با پوشش ورق فولادی تخت براساس تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی در حوزه نزدیک گسل مورد مطالعه قرارگرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین دراین‌زمینه، بیشتر معطوف به بارگذاری استاتیکی (یک‌سویه و چرخه‌ای) می‌شود؛ ابتدا به کمک دو مدل عددی ارائه‌شده، به توسعۀ‌ مدل‌های موجود برای پیش‌بینی مناسب پاسخ‌های دیوار برشی تحت اثر بارگذاری دینامیکی غیرخطی در نرم‌افزار المان محدود اُپنسیس پرداخته شده است. ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های مدل‌ عددی توسعه‌یافته در این پژوهش، کاهش وابستگی به شرایط و نتایج آزمایش‌های تجربی می‌باشد که امکان مدل‌سازی دیوارهای برشی با پیکربندی‌های‌ جدید را به‌صورت ساده‌تر فراهم می‌کند. با توجّه به این مسئله، در ادامه 18 نمونه دیوار برشی یک طبقه مدل‌سازی و در حوزه نزدیک گسل تحت اثر مجموعه‌ای از زمین‎لرزه‌های بدون پالس و پالس‌دار تحلیل و بررسی شده است. نتایج نشان داد، مشابه با مطالعات پیشین برای پیش‌بینی مناسب عملکرد لرزه‌ای دیوارهای برشی، نیاز به درنظرگرفتن جزئیات بیشتر در مدل‌ عددی است. جهت ارزیابی بهتر عملکرد دیوارهای برشی، اندازه‌گیری فولادهای به‌کاررفته لازم می‌باشد و تنها براساس مشخصات اسمی نمی‌توان به نتیجۀ قطعی رسید. فاصلۀ اتصال‌دهنده‌ها در پاسخ‌ نمونه‌های دیوار برشی تأثیرگذار است و همچنین فاصلۀ زیاد اتصال‌دهنده‌ها به‌خصوص در زمین‌لرزه‌های پالس‌دار موجب عملکرد نامطلوب دیوار برشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400