بررسی تاثیر پارامترهای طیفی رکوردهای حوزه نزدیک دارای پالس پیوسته سرعت بر ساختار تحلیلی طیف پاسخ نرمال دوسویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

همواره بررسی دامنه پاسخ لرزه‌ای سازه و شناخت رکوردهای حوزه نزدیک به دلیل ویژگی‌های خاص آنها و تفاوت با رکوردهای حوزه دور حایز اهمیت بوده است. ماهیت حرکات زمین در حوزه نزدیک گسل با مشخصاتی مانند دامنه بزرگ و پریود بلند، مدت زمان کوتاه جنبش نیرومند، نسبت حداکثر سرعت (PGV) به حداکثر شتاب (PGA) و نیز نسبت حداکثر جابجایی (PGD) به حداکثر شتاب شناخته می‌شوند. فرآیند جهت‌داری گسلش نیز در پارامترها و تاثیرگذاری این رکوردها بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها موثر است. پالس سرعت موجود در تاریخچه زمانی رکوردهای حوزه نزدیک حاوی اثرات جهت‌داری پیش‌رو، انرژی بسیار زیادی را در مدت زمان کوتاهی به سازه وارد می‌کند. این امر می‌تواند سبب وارد آمدن خسارات زیاد به ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی ‌شود.در این مقاله، به منظور بررسی ساختار تحلیلی طیف پاسخ شتاب نرمال دوسویه (BNRS) و طیف پاسخ سه جانبه نرمال دوسویه بر پایه رکوردهای حوزه نزدیک حاوی اثرات جهت داری پیش‌رو، از مولفه‌های شتاب افقی ثبت شده در 16 ایستگاه لرزه نگاری در هنگام دو زلزله بزرگ رخ داده در کالیفرنیا با نام نورثریج (1994) و امپریال‌ولی (1979) استفاده شده است. همچنین، پیکره تحلیلی طیف پاسخ شتاب نرمال (NRS) و طیف پاسخ سه جانبه نرمال سیستم تک درجه آزادی با طیف پاسخ شتاب نرمال دوسویه نیز مقایسه و ارزیابی گردیده است. با توجه به شناسایی مشخصات رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک توسط پارامترهای بیشینه شتاب (PGA) و سرعت(PGV) زمین و همچنین قابلیت آزادسازی انرژی زیاد در یک بازه زمان کوتاه، در این مقاله برای بررسی تاثیرات آنها بر طیف‌های پاسخ مذکور از پارامترهای طول گام زمانی پالس سرعت، نسبت‌های انرژی دو مولفه افقی، بیشینه های طیفی استفاده شده است. ارزیابی محاسباتی صورت گرفته در این تحقیق نشان داد که طیف پاسخ نرمال دوسویه با معیار پریود غالب BNRS(Tp) دارای ساختار هموارتری است و تغییرات پارامترهای طیفی، تاثیرات کوچکتری بر آن دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 23 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 آذر 1400