مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار اتصالات به کار رفته در ساختمان‌های فولادی سرپل ذهاب قبل و بعد از آسیب زلزله 21 آبان 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشیار، پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و رئیس انجمن مهندسی زلزله

چکیده

اتصالات به کار رفته در ساختمان­ ها ممکن است در یکی از رده­های صلب، نیمه‌صلب یا مفصل قرار داشته باشد. فرض رفتار کاملاً مفصل یا صلب برای یک اتصال ممکن است همیشه در راستای اطمینان در طراحی یک سازه نباشد به همین دلیل در این مطالعه سعی شد تا رفتار اتصالاتی که به‌طور معمول در ساخت‌وسازهای کشور مورد استفاده قرار گرفته بررسی شود. در مطالعات آزمایشگاهی به دلیل وجود برخی محدودیت­ ها همواره فرضیاتی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است نتایج حاصل از یک آزمایش را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل بهترین آزمایشگاه برای تعیین رفتار اعضای یک ساختمان بررسی آنها پس از تجربه یک زمین­ لرزه است. یکی زمین­ لرزه­ هایی که می‌توان از آن در بررسی رفتار اعضای یک ساختمان بهره جست زلزله سرپل ذهاب- ازگله است زیرا ساختمان­ های احداث شده در شهر سرپل ذهاب عموماً پس از جنگ بین کشور ایران و عراق (1359-1367) بوده که می‌توانند نماینده­ ای از ساختمان­ های مهندسی کشور باشند. هرچند چندین سال از احداث این ساختمان­ ها می‌گذرد ولی اتصالات به کار رفته در آنها همچنان در بسیاری از ساخت‌وسازهای کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس مشاهدات میدانی، اتصالات مربوط به ساختمان­ های فولادی مناطق زلزله ­زده استان کرمانشاه را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد: 1- اتصال با ورق روسری و زیرسری به همراه سخت ­کننده؛  2- اتصال نشیمن­ ساده به همراه سخت­ کننده؛ 3- اتصال نشیمن­ ساده به همراه سخت‌کننده و ورق برشگیرجان؛ 4- اتصال ساده به همراه ورق واسط؛ در این مطالعه به‌منظور بررسی رفتار و آسیب­ های ایجاد شده ­ی این اتصالات در طول زلزله، مدل آزمایشگاهی هر گروه با مقیاس واقعی ساخته شد و تحت بارگذاری سیکلی منحنی لنگر-دوران آنها مشخص شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات آزمایشگاهی دو اتصال گروه یک و چهار در رده اتصالات صلب قرار گرفت و دو گروه دو و سه در رده اتصالات نیمه­ صلب و شکننده ارزیابی شد. در نهایت برای تعیین رفتار این اتصالات در حالت آسیب­ دیده، منحنی هیسترزیس اتصالات مورد تحلیل قرار گرفت و پارامترهای اصلاح سختی، مقاومت و شکل­ پذیری استخراج شد. سپس دو سطح آسیب برای هر یک از چهار گروه اتصال در نظر گرفته و منحنی رفتاری آنها در هر یک از دو سطح آسیب ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abolmaali, A., Kukreti, A., & Razavi, H. (2003). Hysteresis behavior of semi-rigid double web angle steel connections. Journal of Constructional Steel Research, 59(8), 1057-1082.
AISC (2010). AISC 341-10, seismic provisions for structural steel buildings. Chicago, IL: American Institute of Steel Construction.
Batho, C., & Rowan, H. (1934). Investigations of Beam and stanchion Connections, 2nd Report. London: Steel Structures Research Committee, Dept. of Scientific and Industrial Research of Great Britain, His Majesty’s Stationery Office.
Di Ludovico, M., Polese, M., d’Aragona, M., & et al. (2013). A proposal for plastic hinges modification factors for damaged RC columns. Engineering Structures, 51, 99-112.
FEMA 306. (1998). Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings – Basic Procedures Manual. Washington, DC: Federal Emergency Management Agency.
FEMA 307. (1998). Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings – Technical Resources. Washington, DC: Federal Emergency Management Agency.
FEMA 308. (1998). Repair of earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings. Washington, DC: Federal Emergency Management Agency.
Hechtman, R., & Johnston, B. (1947). Riveted Semi-Rigid Beam-to-Column Building Connections, AISC Research Report 206. Reprint No. 62 (47-1).
Hosseini Hashemi, B., & Naserpour, A. (2015). A proposal for plastic hinges modification factors for damaged steel moment frame. 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (pp. 18-21). Tehran: IIEES.
Hosseini Hashemi, B., Alirezaei, M., & Ahmadi, H. (2016). Design of Steel Structures. Tehran: Danesh Atrak Publications.
Mahoney, M., & Hanson, R. (2018). FEMA-p58, Seismic Performance Assessment of Buildings Volume 1 – Methodology. Washington, DC: FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY.
Rathbun, J. (1936). Elastic properties of riveted connections. Transactions, ASCE, 101.
Sourochinkoff, B. (1950). Wind stresses in semi-Rigid Connection of Steel Frame work. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 115(1), 382-402.
Steel Structures Research Committee. (1936). First, Second and Final Reports of the Steel Structures Research Committee. The Institution of Structural Engineers.
Wilson, W., & Moore, H. (1917). Tests to Determine the Rigidity of Riveted Joints of Steel Structures. University of Illinois at Urbana Champaign, College of Engineering. Engineering Experiment Station.