مدل‌سازی عددی اثر هم‌جواری بر پاسخ لرزه‌ای تپه‌های نیم‌سینوسی همگن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زمین‌شناسی، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده زمین‌شناسی،‌ دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

5 دانش آموخته دکتری زمین‌شناسی، تحلیلگر داده Campus Numerique in the Alps گرنوبل، فرانسه

چکیده

در طول دهه‌های گذشته محققین بسیاری به مطالعه‌ی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش‌های مختلفی پرداخته‌اند. اثرات توپوگرافی ازجمله اثرات ساختگاهی به‌حساب می‌آیند که سبب تشدید در امواج لرزه‌ای می‌شوند. بیشتر مطالعات انجام شده بر روی عوارض توپوگرافی محدود می‌شود به یک عارضه منفرد درحالی‌که آنچه در طبیعت شاهد آن هستیم از پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار است. هدف این مقاله بررسی پاسخ لرزه‌ای عوارض توپوگرافی هم‌جوار است که به همین منظور از پنج تپه نیم‌سینوسی همگن با نسبت شکل 1 و تحت موج مهاجم ریکر SV استفاده شده است. مدل‌سازی‌های عددی با استفاده از روش اجزای مرزی و کد هیبرید و به‌صورت دوبعدی انجام شده است که نتایج به‌دست‌آمده در حوزه زمان و حوزه فرکانس به‌خوبی نشان‌دهنده افزایش دامنه موج پاسخ در نمودارهای حوزه زمان و همچنین افزایش نسبت بزرگنمایی طیفی تپه‌های هم‌جوار نسبت به تپه منفرد در حوزه فرکانس می‌باشند. همچنین اشاره مختصری نیز به تأثیر زاویه موج مهاجم و تأثیر آن بر اثر هم‌جواری شده است که به همین منظور پاسخ لرزه‌ای تپه‌های هم‌جوار در دو زاویه موج مهام قائم و مایل مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Afzalirad, M., Naghizadehrokni, M., & Khosravi, I. (2019). Dynamic behavior of double and triple adjacent 2D hills using boundary element method. Heliyon, 5(1), e01114. doi: 10.1016/j.heliyon.2018.e01114.
Alielahi, H., & Adampira, M. (2016). Seismic effects of two-dimensional subsurface cavity on the ground motion by BEM: Amplification patterns and engineering applications. International Journal of Civil Engineering, 14(4), 233–251. doi: 10.1007/s40999-016-0020-7.
Alielahi, H., & Adampira, M. (2018). Evaluation of 2D seismic site response due to hill-cavity interaction using boundary element technique. Journal of Earthquake Engineering, 22(6), 1137-1167. doi: 10.1080/13632469.2016.1277437.
Alielahi, H., Kamalian, M., & Adampira, M. (2016). A BEM investigation on the influence of underground cavities on the seismic response of canyons. Acta Geotechnica, 11(2), 391–413. doi: 10.1007/s11440-015-0387-7.
Amelsakhi, M., Sohrabi-Bidar, A., & Shareghi, A. (2014). Spectral Assessing of Topographic Effects on Seismic Behavior of Trapezoidal Hill. 8(4), 245-252.
Anggraeni, D. (2010). Modelling the impact of topography on seismic amplification at regional scale. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Enschde, Thesis for the Degree of Master of Science in Geo- Information Science and Earth Obseof Science in Geo- Information Science and Earth Observation,The Netherlands.
Ba, Z., Fu, J., Liu, Y., Lee, V. W., & Wang, Y. (2021). Scattering of elastic spherical P, SV, and SH waves by three-dimensional hill in a layered half-space. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. doi: 10.1016/j.soildyn.2020.106545.
Babaadam, N., Uromeihy, A., Havenith, H.-B., Sohrabi-Bidar, A., & Maghami, S. (2023). The evaluation of the adjacency effect on the seismic response of homogenous hills. Journal of Seismology, 27(3), 505-525. doi: https://doi.org/10.1007/s10950-023-10145-9.
Babaadam, N., Uromeihy, A., Sohrabi-bidar, A., Haghshenas, E., & Maghami, S. (2022). Numerical Study of the effect of geometry on the seismic behavior of symmetric and asymmetric two-dimensional semi-sin topographic features. Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 9(3), 19-35. doi: 10.48303/BESE.2021.244471.
Babaadam, N., Uromeihy, A., Sohrabi-Bidar, A., Haghshenas, E., & Maghami, S. (2021). Seismic response of symmetric and asymmetric two-dimensional semi-sine topographic features against vertical incident SV waves. Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 9(3), 19–35.
Behavior, S., Hills, S. S., Propagating, V., & Waves, I. (2007). Seismic Behavior of 2D Semi-Sine Shaped Hills Against Vertically Propagating Incident Waves. Esteghlal, 26(1), 109–130.
Bouckovalas, G.D., & Papadimitriou, A.G. (2005). Numerical evaluation of slope topography effects on seismic ground motion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. doi: 10.1016/j.soildyn.2004.11.008.
Bourdeau, C., & Havenith, H. (2008). Site effects modelling applied to the slope affected by the Suusamyr earthquake (Kyrgyzstan, 1992). Engineering Geology, 97(3-4), 126-145. doi: 10.1016/j.enggeo. 2007.12.009.
Fichtner, A. (2014). Effects of surface geology on seismic motion. Geophysical Journal International, 197(2002), 1527–1531. Retrieved from http://esg4.eri.ucsb.edu/sites/esg4.eri.ucsb.edu/files/2.4 Malvick et al.pdf.
Geli, L., Bard, P., & Jullien, B. (1988). The effect of topography on earthquake ground motion: a review and new results. Bulletin of the Seismological Society of America. doi: 10.1016/0148-9062(88)90024-1.
Géli, L., Bard, P. Y., & Julien, B. (1988). The effect of topography on earthquake ground motion: a review and new results. Bulletin of the Seismological Society of America, 78(1) 42-63. doi: 10.1016/0148-9062(88) 90024-1.
Janku, L., Villeneuve, M., Massey, C., & Kaiser, A. (2016). Numerical modelling of seismic site effects and their impact on slope stability in Wellington, New Zealand. Landslides and Engineered Slopes. Experience, Theory and Practice, 2(September 2022), 1153-1157. doi: 10.1201/b21520-139.
Kamalian, M, Mohazzab, K., Sohrabi-Bidar, A., & Haghshenas, E. (2012). Seismic behavior of 2D Semi-sine Sh ٍ aped hills against vertical SV waves. Journal of Computational Methods in Engineering, 31(1), 29–45.
Kamalian, Mohsen. (2001). Time Domain Two-Dimensional Hybrid FEM / BEM Dynamic Analysis of Non-Linear Saturated Porous Media. Ph.D. Dissertation, Tehran University.
Kamalian, M., Gatmiri, B., & Bidar, A.S. (2003). On time-domain two-dimensional site response analysis of topographic structures by BEM. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 5(2), 35-45.
Kamalian, M., Gatmiri, B., Sohrabi-Bidar, A., & Khalaj, A. (2006). Amplification pattern of 2D semi-sine-shaped valleys subjected to vertically propagating incident waves. Communications in Numerical Methods in Engineering, 26(1), 807-827, doi: 10.1002/cnm.
Kamalian, M., Gatmiri, B., Sohrabi-Bidar, A., & Khalaj, A. (2007). Amplification pattern of 2D semi-sine-shaped valleys subjected to vertically propagating incident waves. Communications in Numerical Methods in Engineering, doi: 10.1002/cnm.933.
Kamalian, M., Jafari, M.K., & Sohrabi-bidar, A. (2007). Seismic Behavior of 2D Semi-Sine Shaped Hills Subjected To Vertically Propagating Incident Sv and P Waves. Esteghlal, 26(1).
Kamalian, M., Jafari, M.K., & Sohrabi-Bidar, A. (2007). Seismic behavior of two-dimensional semi-sin hills adjacent vertical incident waves. Computational Methods in Engineering, 26(1), 109-130.
Kamalian, M., Jafari, M.K., Sohrabi-bidar, A., Razmkhah, A., & Gatmiri, B. (2006). Time-domain two-dimensional site response analysis of non-homogeneous topographic structures by a hybrid BE/FE method. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, doi: 10.1016/j.soildyn.2005.12.008.
Kamalian, M., & Sohrabi-bidar, A. (2006). Transient site response analysis of nonhomogeneous two-dimensional topographic features using BEM. Esteghlal, 24(2).
Khandan, M., Haghshenas, E., & Kamalian, M. (2011). Experimental study of seismic behavior of two hilly sites in Tehran and comparison with 2D and 3D numerical modeling. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(5-6).
Kumar, V., Kumar, L., Narayan, J. P., & Kumar, N. (2018). A study of effects of multi-ridge on the ground motion amplification. 16th Symposium on Earthquake Engineering, 162.
Lee, S.J., Komatitsch, D., Huang, B.S., & Tromp, J. (2009). Effects of topography on seismic-wave propagation: An example from Northern Taiwan. Bulletin of the Seismological Society of America, doi: 10.1785/0120080020.
Maghami, S., Sohrabi-bidar, A., & Babaadam, N. (2023). Evaluation of the stability of time domain boundary element method in seismic analysis of heterogeneous environments (In Persian). Journal of Computational Methods In Engineering, 41(2), 61-82. doi: 10.47176/jcme.40.1.3741DOI.
Maghami, S., Sohrabi-Bidar, A., & Babaadam, N. (2022). Seismic response analysis of Qom sedimentary basin using spectral element method in time and frequency domain. Iranian Journal of Engineering Geology, 15(1), 71–88.
Maghami, S., Sohrabi-Bidar, A., Bignardi, S., Zarean, A., & Kamalian, M. (2021). Extracting the shear wave velocity structure of deep alluviums of “Qom” Basin (Iran) employing HVSR inversion of microtremor recordings. Journal of Applied Geophysics, 185, 104246. doi: 10.1016/j.jappgeo.2020.104246.
Maghoul, P., Gatmiri, B., Systems, K.P., & Amini, D. (2015). A Review of Seismic Site Amplification by Considering Geometrical and Geotechnical Characteristics of Sites. September.
Meunier, P., Hovius, N., & Haines, J.A. (2008). Topographic site effects and the location of earthquake induced landslides. Earth and Planetary Science Letters, 275(3-4), 221-232. doi: 10.1016/j.epsl.2008. 07.020.
Mohamamdi, K., & Asimaki, D. (2015). Topography Effects: From Infinite Wedges to Three-Dimensional Features. November.
Panji, M., Kamalian, M., Marnani, J.A., & Jafari, M.K. (2014). Analysing seismic convex topographies by a half-plane time-domain BEM. Geophysical Journal International, 197(1), 591-607, doi: 10.1093/gji/ ggu012.
Panji, M., & Habibivand, M. (2020). Seismic analysis of semi-sine shaped alluvial hills above subsurface circular cavity. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 19(4), 903-917, doi: 10.1007/S11803-020-0603-9.
Panji, M., & Mojtabazadeh-Hasanlouei, S. (2020). Transient response of irregular surface by periodically distributed semi-sine shaped valleys: incident s h waves. Journal of Earthquake and Tsunami, 14(1). doi: 10.1142/S1793431120500050.
Panji, M., & Mojtabazadeh-Hasanlouei, S. (2021). Surface motion of alluvial valleys subjected to obliquely incident plane sh-wave propagation. Journal of Earthquake Engineering, 26(12), 6352-6377, doi: 10.1080/13632469.2021.1927886.
Panji, M., & Yasemi, F. (2017). Pattern of ground magnification in the presence of subsurface circular heterogeneity against invading SH waves. Journal of Civil and Environmental Research, 3(2).
Razmkhah, A., Golrokh, R., & Kamalian, M. (2008). Evaluation of charactristic period corresponed seismic response of irregular topographic features. The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
Razmkhah, A., Kamalian, M., & Alielahi, H. (2008). Seismic behavior of 2D topographic features subjected to vertically propagating incident sv at high frequencies. Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV, 40975(May), 1–12. doi: 10.1061/40975(318)169.
Reinoso, E., Wrobel, L. C., & Power, H. (1996). Three-Dimensional Scattering of Seismic Waves from Topographical Structures.
Sánchez‐Sesma, F., & Campillo, M. (1991). Diffraction of P, SV, and Rayleigh waves by topographic features: A boundary integral formulation. Bulletin of the Seismological Society of America.
Sánchez‐Sesma, F., Chávez-García, F., & Bravo, M.A. (1988). Seismic response of a class of alluvial valleys for incident SH waves. Bulletin of the Seismological Society of America, 78(1), 83-95.
Sohrabi-bidar, A., & Kamalian, M. (2013). Effects of three-dimensionality on seismic response of Gaussian-shaped hills for simple incident pulses. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 52, 1-12, doi: 10.1016/j.soildyn.2013.04.009.