نویسنده = مجتبی علیزاده
مدل‌سازی عددی اندرکنش ریزشمع ها با گسلش سطحی معکوس

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 51-63

مجتبی علیزاده؛ مهدی خداپرست؛ علی محمد رجبی