نویسنده = محمد کاظم جعفری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه عددی اندرکنش گسلش- آبرفت - قاب ساختمانی دو دهانه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 71-84

محمد داودی؛ مهدی سلیمانی؛ محمدکاظم جعفری