نویسنده = محمد کاظم جعفری
پیش‌بینی پاسخ لرزه‌ای خاک‌ریزها و سدهای خاکی با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 33-50

امین رضایان؛ محمد داودی؛ محمد کاظم جعفری


مطالعه عددی اندرکنش گسلش- آبرفت - قاب ساختمانی دو دهانه

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 71-84

محمد داودی؛ مهدی سلیمانی؛ محمدکاظم جعفری