نویسنده = افشین مشکوه الدینی
بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی سازه های شبکه قطری با پیکربندی مختلف تحت جنبش‌های نیرومند پالس‌گونه زمین

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 77-88

10.48303/bese.2021.245902

مهشاد جمع دار؛ عرفان القاصی؛ افشین مشکوه الدینی؛ پیمان همامی


مطالعه روند تغییرات پاسخ لرزه ای اسکلت های ترکیبی قاب محیطی خمشی بلندمرتبه در ساختگاه های نزدیک گسل

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 119-137

محبوبه ابوطالبی؛ افشین مشکوه الدینی؛ جعفر کیوانی قمصری