نویسنده = افشین مشکوه الدینی
بررسی تاثیر پارامترهای طیفی رکوردهای حوزه نزدیک دارای پالس پیوسته سرعت بر ساختار تحلیلی طیف پاسخ نرمال دوسویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.48303/bese.2021.535973.1040

صفورا مرشد شکرچی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی سازه های شبکه قطری با پیکربندی مختلف تحت جنبش‌های نیرومند پالس‌گونه زمین

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 77-88

10.48303/bese.2021.245902

مهشاد جمع دار؛ عرفان القاصی؛ افشین مشکوه الدینی؛ پیمان همامی


مطالعه روند تغییرات پاسخ لرزه ای اسکلت های ترکیبی قاب محیطی خمشی بلندمرتبه در ساختگاه های نزدیک گسل

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 119-137

محبوبه ابوطالبی؛ افشین مشکوه الدینی؛ جعفر کیوانی قمصری