کلیدواژه‌ها = داده‌های زمین‌لرزه کالیفرنیا
برآورد پارامتر هرست وابسته به زمان در بزرگی زمین‌لرزه‌های کالیفرنیا

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 17-25

یاسمن ملکی یورتچی؛ مصطفی علامه زاده