کلیدواژه‌ها = عوارض توپوگرافی
مروری بر تحلیل انتشار موج SH در عوارض توپوگرافی اورتوتروپ

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 115-129

10.48303/bese.2021.244240

سعید مجتبی زاده حسنلوئی؛ مهدی پنجی؛ محسن کمالیان