بررسی عددی تاثیرهندسه بر رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دوبعدی نیم‌سینوسی متقارن و نامتقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه زمین شناسی مهندسی ، دانشکده علوم‌پایه ، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تهران

4 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

5 دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی شامل دره ها و تپه های نیم سینوسی دوبعدی به دو صورت متقارن و نامتقارن با نسبت شکل‌ و نسبت‌ تقارن متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در عوارض متقارن، ارتفاع/عمق و در عوارض نامتقارن، نیم‌پهنا فاکتور متغیر می‌باشد. عوارض توپوگرافی به‌صورت همگن درنظر گرفته شده‌اند و مدلسازی عددی تحت موج مهاجم SV ریکر با فرکانس‌های غالب 3 و 5 هرتز و با استفاده از روش اجزای مرزی انجام شده است. در این مطالعه تحلیل‌ها همگی در سطح زمین و در حوزه زمان به‌دست آمده است، که با اعمال تبدیل فوریه به حوزه فرکانس منتقل شده است.نتایج به‌دست آمده در این پژوهش، حاکی از آن است که در عوارض متقارن، افزایش نسبت شکل سبب تشدید در بزرگنمایی در تپه‌ها و کوچکنمایی در دره‌ها می‌شود. در حالیکه درعوارض نا‌متقارن، افزایش نسبت تقارن موجب کاهش بزرگنمایی تپه‌ها و همچنین کوچکنمایی دره‌های مورد مطالعه می‌شود. همچنین در پایان اشاره‌ای به چگونگی بررسی عوارض توپوگرافی در آیین نامه های ساختمانی شده است که بیان می کند، مقادیر بزرگنمایی‌های به دست آمده برای عوارضی با نسبت شکل‌های مختلف، با مقادیر پیشنهاد شده توسط آیین نامه‌های ساختمانی مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج، گواه بر این موضوع است که میزان تاثیر ابعاد عارضه و عدم تقارن بر پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی به مقدار چشمگیری بیش از ضرایب در نظر گرفته شده در این آیین نامه هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات