پهنه‌بندی و تحلیل خطر زمین‌لرزه در استان فارس

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

2 دانشگاه اردکان، یزد

چکیده

در این مطالعه پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه بر روی سنگ‌بستر برای بیشینه شتاب زمین به روش تعیّنی و احتمالاتی در استان فارس انجام گردید. فهرست‌نامه‌ی یکنواختی تا سال 2016 شامل زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی با بزرگای بیشتر از 4 در مقیاس Mw تهیه شد. با توجه به روند گسل‌ها و زمین‌شناسی منطقه، 23 چشمه بالقوه زمین‌لرزه به‌صورت پهنه‌ای در این منطقه در نظر گرفته شده و پارامترهای لرزه‌خیزی محاسبه گردید. در روش احتمالاتی با استفاده از نرم‌افزار OpenQuake بیشینه شتاب و سرعت زمین برای دوره بازگشت‌های 50 سال و 475 سال و نمودارهای منحنی خطر PGA و PGV برای دوره 50 سال رسم شد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین سطح PGA برای دوره بازگشت‌های 50 و 475 سال به‌ترتیب g 23/0 و g 6/0 و به روش تعیّنی g 8/0 می‌باشد. در استان فارس، چهار منطقه پر خطر در  شمال غرب، غرب، جنوب و جنوب شرق قرار دارد. این مناطق نزدیک به گسل‌های کازرون، قیر و زاگرس مرتفع می‌باشند که سابقه زمین‌لرزه‌های بزرگ تاریخی و دستگاهی را دارا هستند. به‌طورکلی می‌توان گفت که مناطق با تراکم جمعیت بالا و شهرهای مهم استان به دلیل نزدیک بودن به گسل‌های منطقه در مناطق با خطر بالا قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. Campbell, K.W. and Bozorgnia, Y. (2003) Updated near-source ground-motion (attenuation) relations for the horizontal and vertical components of peal ground acceleration and acceleration response spectra. Bulletin of the Seismological Society of America, 93, 314-331.
 2. Zare, M. (1384) An Introduction to Applied Seismology. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (in Persian).
 3. Frankel, A. (1995) Mapping seismic hazard in the Central and Eastern United States. Seismological Research Letters, 66, 8-21.
 4. Shi, Z., Yan, J., and Gao, M. (1992) Research on the principles and methodology of seismic zonation-results of the trial in north China. Acta Seismologica Sinica, 5, 305-314.
 5. Nowroozi, A. (2005) Attenuation relations for peak horizontal and vertical accelerations of earthquake ground motion in Iran: a preliminary analysis. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 7, 109-128.
 6. Zafarani, H., Mousavi, M., Noorzad, A.S. and Ansari, A. (2008) Calibration of the specific barrier model to Iranian plateau earthquakes and development of physically based attenuation relationships for Iran. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, 550-576.
 7. Ghasemi, H., Zare, M., Fukushima, Y. and Koketsu, K. (2009) An empirical spectral ground motion model for Iran. Journal of Seismology, 13, 499-515.
 8. Shoja Taheri, J., Naserieh, S. and Hadi, G. (2010) A test of the applicability of NGA models to the strong ground -motion data in the Iranian plateau. Journal of Earthquake Engineering, 14, 278-292.
 9. Boore, D.M. and Atkinson, G.M. (2008) Ground motion prediction equations for the average horizontal component of PGA, PGV, and 5%- damped PSA at spectral periods between 0.01 s and 10.0 s. Earthquake Spectra, 24, 99-138.
 10. Campbell, K.W. and Bozorgnia, Y. (2008) NGA ground motion model for the geometric mean horizontal 139 component of pga, pgv, pgd and 5% damped linear elastic response spectra for periods ranging from 0.01 To 10 S. Earthquake Engineering Research Institute, 24(1), 139-172.
 11. Chiou, B.S.J. and Youngs, R.R. (2008) An NGA model for the average horizontal component of peak ground motion and response spectra. Earthquake Spectra, 24, 173-215.
 12. Tavakoli, B. and Ghafory-Ashtiany, M. (1999) Seismic hazard assessment of Iran. Annali Di Geofysica, 42(6), 2013-2021.
 13. Mousavi, S.H. and Mirzaei, N., Shabani, E., and Eskandari-Ghadi, M. (2004) Seismic hazard zoning in Iran and estimating peak ground acceleration in provincial capitals. The Journal of the Earth and Space Physics, 4, 15-38 (in Persian).
 14. Hamzehloo, H., Alikhanzadeh, A., Rahmani, M., and Ansari, A. (2012) Seismic hazard maps of Iran. Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal.
 15. Vernant, P., Nilforoshan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M.R., Vigny, C., and Masson, D. (2004) Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman. Geophysical Journal International, 157(1), 381-398.
 16. Berberian, M. (1995) Master ''blind'' thrust faults hidden under the zagros folds: active basement tectonics and surface morpho-tectonics. Tectonophysics, 241, 193-224.
 17. Berberian, M. (1994) Natural Hazards and the First Earthquake Catalogue of Iran. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, 1, 620.
 18. Mousavi, S.H. and Mirzaei, N., and Shabani, E. (2014) A declustered earthquake catalog for the Iranian plateau. Annals of Geophysics, 57(6), 1-25.
 19. Uhrhammer, R.A. (1986) Characteristics of northern and central California seismicity. Earthquake Notes, 57, 21.
 20. Gardner, K. and Knopoff, L. (1947) Is the sequence of earthquakes in southern California, with aftershocks removed, Poissonian? Bulletin of the Seismological Society of America, 64(5), 1363-1367.
 21. Zare, M. (1999) Contribution a' l' E'tude des Mouvements Forts en Iran; du Catalogue Aux Lois D'atte'nuation. Observatoire de Grenoble et Laboratoire de Geogphysique Interne et Tectoniphysique, L' Universite' Joseph Fourier - Grenoble I.
 22. Ambraseys, N.N. and Melville, C.P. (1982) A history of Persian earthquakes. Geological Magazine, 120, 410.
 23. Nowrozi, A. (1985) Empirical relations between magnitudes and fault parameters for earthquakes in Iran. Bulletin of the Seismological Society of America, 75(5), 1327-1338.
 24. Wells, D.L. and Coppersmith, K.J. (1994) New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, 84(4), 974-1002.
 25. Kijko, A. and Sellevoll, M.A. (1992) Estimation of Earthquake Hazard Parameters from Incomplete Data Files. Part II, Incorporation of Magnitude Heterogeneity. Bulletin of the Seismological Society of America, 82, 120-134.
 26. Ambraseys, N.N. (1989) Temporary seismic quiescence: SE Turkey. Geophysical Journal, 96, 311-331.
 27. Mirzaei, N., Gao, M., and Chen, Y.T. (1997) Evaluation of uncertainty of earthquake parameters for the purpose of seismic zoning of Iran. Earthquake Research in China, 11, 197-212.
 28. Mousavi, S.H. (2014) Deaggregation of Seismic Hazard in Iran and Evaluating the Importance of Site Effects for Some Selected Sites. Ph.D. Thesis (in Persian).
 29. Pagani, M., Monelli, D., Weatherill, G., Danciu, L., Crowley, H., Silva, V., Henshaw, P., Butler, L., Nastasi, M., Panzeri, L., Simionato, M., and Vigano, D. (2014) OpenQuake-engine: An open hazard (and risk) software for the Global Earthquake Model. In press in Seismological Research Letters.
 30. Field, E.H., Jordan, T.H. and Cornell, C.A. (2003) OpenSHA - a developing community modeling environment for seismic hazard analysis. Seismological Research Letters, 74, 406-419.
 31. Berberian, M. (1976) Contribution to the Seismotectonics of Iran, Part II. Geological Survey of Iran, Report, 39, 516.