دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، دی 1397، صفحه 1-163 
پهنه‌بندی و تحلیل خطر زمین‌لرزه در استان فارس

صفحه 21-36

پریسا اشجع ناس؛ افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند؛ سید حسن موسوی بفروئی