کالیبره کردن مشخصات المان لایه‌ای برای مدل‌سازی رفتار چرخه ای دیوارهای بنایی غیرمسلح و مسلح شده با شاتکریت

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 پژوهشکده ساختمان و مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران

4 دانشکده عمران و نقشه‌برداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به اینکه در ساختمان های بنایی، اعضای سازه ای اصلی که با نیروهای جانبی مقابله می‌کنند، دیوارها هستند، به‌منظور ارزیابی لرزه ای و همچنین تقویت این دیوار ها الگوریتم مناسبی برای مدل‌سازی این دیوارهای غیرمسلح و همچنین دیوار های تقویت شده با بتن‌پاشی یک طرفه و دوطرفه در نرم‌افزارهای متداول طراحی وجود ندارد.نیاز به نرم‌افزارهای ویژه و بسیار تخصصی باعث شده است تحلیل رفتار، طراحی یا بهسازی لرزه ای ساختمان دارای دیوار مصالح بنایی غیر مسلح یا تقویت شده، برای اکثر مهندسین کاربردی نباشد. تدوین رویه‌ای برای استفاده از نرم‌افزارهای متداول علاوه بر حل مشکل فوق، امکان مدل‌سازی دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح یا تقویت شده در ساختمان-های نیمه‌اسکلت و یا مهندسی را فراهم می‌کند. در این مطالعه با مبنا قرار دادن نتایج آزمایشگاهی 12 نمونه دیوار غیر مسلح و تقویت شده تحت بار چرخه ای، مقادیر بهینه پارامترها برای بهترین کالیبراسیون نتایج مدل‌سازی با نتایج آزمایشگاهی موجود استخراج شده است. قابلیت مدل‌سازی دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح و مسلح شده در نرم‌افزارهای متداول تحلیل و طراحی ارزیابی شده است. همچنین کارایی روش های بهسازی دیوار های مصالح بنایی و قابلیت نرم‌افزار در برآورد آنها نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration of Shell Element Specifications for Cyclic Behavior Modeling of Unreinforced Masonry Walls Reinforced with Shotcrete

نویسندگان [English]

 • Elahesadat Hashemi 1
 • Abdolreza Sarvghad Moghadam 2
 • Nader Khajeh Ahmad Attari 3
 • Seyed Amirhossein Hashemi 4
1 Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
3 Department of Structural Engineering, Building & Housing Research Center, Tehran, Iran
4 Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In masonry buildings, walls are the main structural members that deal with lateral forces. For seismic evaluation and reinforcement of these walls, there is no appropriate algorithm for the modelling of these unreinforced walls as well as single and double sided shotcrete reinforced walls.
The necessity of a highly specialized software has made the behavior analysis, seismic optimization or design of buildings having reinforced or unreinforced masonry walls to be impractical for most engineers. Development of a process for the use of common software will solve the problem and also make it possible to model reinforced and unreinforced masonry walls in semi-frame building or engineering. In this study, by considering the laboratory results of 12 reinforced and unreinforced walls subjected to cyclic load, the optimal parameter values for the best calibration of the modeling results with the existing laboratory results have been extracted.
The present research has modelled unreinforced and reinforced masonry walls. Given that most common designing software used by construction engineers lack proper elements that enables them to easily model masonry elements just like concrete and steel elements; thus, it is not possible to directly analyze the building in which there are masonry wall members. The solutions that are commonly used are either the use of complex modelling software which are not suitable for use in daily engineering offices applications. The behavior of walls are estimated in individual software and their effect is included in common analytical software that will surely cause a decrease in the accuracy of the results due to the lack of a possibility for considering the interactions. Results of the research are briefly as follows:
1. Extraction of parameters optimal values for the best calibration of software modelling results with laboratorial results.
2. Evaluation of the modelling capability of unreinforced and shotcrete single and double sided reinforced walls in common engineering analysis and design software
The main parameters that control the cyclic behavior of masonry walls in software with laboratorial results are as follows:
1. The best match with cyclic curves obtained from unreinforced brick walls experiments is obtained when in the computer model, isotropic masonry behavior, Takeda masonry hysteresis cycle type, shell section and 45 degree masonry element angle are obtained by considering the effect of dead load and applying Drager-Prager coefficients.
2. The best match of cyclic curves obtained from analytical results with the results obtained from single sided reinforced brick walls experiments, is obtained when the behavior of masonry and concrete materials is considered as isotropic, the behavior of rebar is considered "uniaxial", type of masonry and concrete materials hysteresis cycle is considered as Takeda and rebar are considered as kinematic. The section type for each of the three types of shell materials must be 45 degree for masonry materials, 0 degree for concrete materials and 0 and 90 degrees for horizontal and vertical rebar layers. The effect of dead load and the effect of Drager-Prager coefficients for masonry and concrete materials are also considered.
3. The best match for cyclic curves obtained from analytical results with double sided reinforced experiments is achieved in the characteristics of the materials, according to line 2. Naturally, in this state, characteristics for two concrete layers, two horizontal rebar layers and two vertical rebar layers are used.
In the second section of the results, we have evaluated the modelling capability of unreinforced and reinforced walls in common analytical and design engineering software.
Given that the six main parameters of strength and yield drift, maximum strength and its corresponding drift and the ultimate strength and drift are the main indicators in the curve of the members' behavior, in this paragraph, the results of the comparison of analytical estimation with laboratorial estimations about these six fold parameters are given.
In the final section of this research, the efficiency of the masonry walls optimization methods has been evaluated.
For proper selection of optimization methods, having a view of the probable effect of each method on the six fold behavioral characteristics can be a big help for a designer. Therefore, the designer can select a suitable option to improve a behavioral weakness in a wall. In this section, the ratio of each parameter in the reinforced wall to that parameter's value in its corresponding reference wall has been briefly given.
1. Single sided shotcrete reinforcement, increases the strength by 1.5 to 3 times the reference samples. While the analytical estimation of this value is about 1.5 to 3.5 times the laboratorial values.
2. Single sided shotcrete reinforcement increases the drift by 1.5 to 3 times the reference samples. While in the analytical estimation, this ratio has been decreased or increased by almost 50%.
3. Double sided shotcrete reinforcement increases the strength by 3 to 7 times the reference samples. While the analytical estimation of this value is about 2 to 3 times the laboratorial values.
4. Double sided shotcrete reinforcement increases the drift by 0.6 to 1.7 times the reference samples. While in the analytical estimation, this ratio has been decreased by about 30%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Masonry wall
 • Seismic evaluation
 • Shotcrete reinforced wall
 • Modeling process
 • Shell element
 1. Ghiassi, B., Soltani Mohamadi, M. and Tasnimi, A.A. (2011) Linear Homogenization and Mechanical Characterization of Strengthened Masonry Elements with Concrete Overlay. Journal of Civil and Surveying Engineering, 45(4), 455-466 (in Persian).
 2. Improvement Network brick walls with steel and concrete lining. (2011) Tehran: (Poly Copy) (in Persian).
 3. Kalali, A. and Kabir, M.Z. (2011) Out-of-Plane Performance Based on Homogenization & Micromechanics Approach. Journal of Civil and Surveying Engineering, 45(2), 203-217 (in Persian).
 4. Shing, P.B., Schullar, M., and Hoskere, V.S. (1990) Strength and Ductility of Reinforced Masonry Shear Walls. Fifth North American Masonry Conference.
 5. Larbi, A., and Harris, H.G. (1990) Seismic Performance of Low Aspect Ratio Reinforced Block Masonry Shear Walls. Proceeding of Fourth U.S. National Conference in Earthquake Engineering, Vol. 2.
 6. Magense, G., and Calvi, G.M. (1992) Cyclic Behavior of Brick Masonry Wall. Proceeding of the 〖10〗^th WCEE, Madrid-Spain, 3517-3522.
 7. Jankulosvki, E., and Parsanejad, S. (1995) Earthquake Resistance of Unreinforced Clay Brick Masonry Wall. Proceedings of the Second International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran.
 8. Yoshimura, K., Kikuchi, K, Okamoto, T, and Sanchez, T. (1996) Effect of Vertical and Horizontal Wall Reinforcements of Seismic Behavior of Confined Masonry Walls. Proceeding of the 〖11〗^th WCEE, Mexico, Paper No. 191.
 9. Magenes, G. (1996) In-Plane Cycle Testing on Reinforced Masonry Shear Wall. Proceeding of the 〖11〗^th European Conference on Earthquake Engineering, Rotterdam.
 10. Amjad, M.A. (1996) Elasticity and Shrinkage of Cement Sand Mortar Produced in Riyadh. JKAU: Eng. Sci., Vol. 11, 91-105.
 11. Amirimezghali, A. (2001) Dynamic Analysis of a Two-Storey Brick Buildings Affected by the Earthquake. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University (in Persian).
 12. Sideris, K.K., Manita, P., Sideris, K. (2004) Estimation of ultimate modulus of elasticity and poisson ratio of normal of concrete. Cement & Concrete Composites, 623-631.
 13. Kheder, G.F., and Al-Windawi, S.A. (2005) Variation in mechanical properties of natural and
 14. recycled aggregate concrete as related to the strength of their building mortar. Materials and Structures, 701-709.
 15. Tasnimi, A.A. (2006) Behaviour of Confined and Non-Confined Masonry Brick Buildings. Institute of Natural Disasters, Tehran, Iran (in Persian).
 16. Hemant, B., Durgesh C.R. and Sudhir K.J. (2007) Stress-Strain Characteristic of Clay Brick Masonry under Uniaxial Compression. Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 19(9), 728-739.
 17. Ghiassi, B., Soltani, M.M., Tasnimi, A.A. (2012) A Simplified Model for Analysis of Unreinforced Masonry Shear Walls under Axial, Shear and Flexural Loading. Engineering Structure, Science Direct, 42, 396-409.
 18. Iranian resources and engineering management, IREMCO (2010) Experiences and lessons learned on seismic rehabilitation. Elm-o Adab Press, Tehran, Iran (in Persian).
 19. Page A.W. (1978) Finite element model for masonry. Journal of Structural Division, 104(8), 1267-1285.
 20. Lourenco, P.B. and Rots, G. (1997) Multisurface interface model for analysis of masonry structures. Journal of Engineering Mechanics, 123(7), 660-668.
 21. Kappose, A.J., Penelis, G.G., Drakopoulos, C.G. (2002) Evaluation of simpilified models for lateral load analysis of unreinfotced masonry buildings. Journal of Structural Engineering, 128(7), 890-897.
 22. Asolo, S. (2004) Modeling in plane micro-structure of masonry walls by rigid elements. International Journal of Solids and Structures, 41(13), 3625-3641.
 23. Hashemi, E.S. (2013) Numerical Investigation of the Behaviour of Masonry Walls Reinforced with Shotcrete. M.Sc. Thesis in earthquake engineering. Road, Housing & Urban Development Research Center, Institute of Building and Housing.
 24. Final reports 20 samples brick wall (2008) Industry Relationship Project with Organization for the Prevention and Management of the Crisis, Tehran (in Persian).
 25. Computers and Structures, Inc. (1995) CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, ETABS and SAFE. Berkeley, California.
 26. Chen, W.F. and Balady, G.Y. (1985) Soil Plasticity Theory and Implementation. Amesterdam, Elsevier.
 27. Strengthening the Strategic Council (2013) Instruction Seismic Evaluation and Retrofit for Semi-Frame Building Available. Road, Housing and Urban Development Research Center, Ministry of Road and Urban Development, Tehran, Iran (in Persian).