دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 18، فروردین 1398، صفحه 1-150 
کالیبره کردن مشخصات المان لایه‌ای برای مدل‌سازی رفتار چرخه ای دیوارهای بنایی غیرمسلح و مسلح شده با شاتکریت

صفحه 103-118

الهه السادات هاشمی؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ نادر خواجه احمدعطاری؛ سید امیرحسین هاشمی