بررسی اثرات توپوگرافی در ساختگاه سد پاکویما با روش اجزای مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توپوگرافی ناهموار یکی از عوامل ایجاد تفاوت جنبش در نقاط تکیه‌گاهی سازه‌های بزرگ نظیر سدها می‌باشد. در این مقاله از روش عددی اجزای مرزی سه‌بعدی جهت حل پاسخ لرزه‌ای دره محل سد پاکویما استفاده شده و نتایج حاصله در کنار تحلیل‌های ارائه شده، با مقادیر ثبت شده طی زمین‌لرزه سال 2001 سد پاکویما مقایسه شده است. از مؤلفه‌های افقی زمین‌لرزه واقعی ثبت شده در کف دره پس از پردازش‌های لازم، به‌عنوان موج ورودی جهت تحلیل استفاده گردیده و تاریخچه تغییر مکان و بزرگنمایی نقاط مختلف دره محل سد ارائه و بررسی شده است. نتایج نشانگر آن است که دامنه بیشینه تغییر مکان با افزایش ارتفاع نقاط در دو سوی دره کاهش می‌یابد؛ با این حال در حوزه فرکانس، بزرگنمایی در فرکانس‌های بالا با افزایش ارتفاع نقاط دره افزایش می‌یابد. نسبت دامنه تغییر مکان‌ها در طول دره محل سد تا حدود 3 نیز می‌رسد که این مسئله لزوم توجه به جنبش‌های غیریکنواخت در سازه‌های بزرگ را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Hariri-Ardebili, M.A. and Mirzabozorg, H. (2010) Nonlinear Seismic Performance Evaluation of Concrete Arch Dams Using Endurance Time Method. M.Sc. Thesis, Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
 2. Tarinejad, R., Fatehi, R. and Harichandarn, R.S. (2013) Response of an arch dam to non-uniform excitation generated by a seismic wave scattering model. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 52, 40-54.
 3. Friedman, M.B. and Shaw, R.P. (1962) Diffraction of pulses by cylindrical obstacles of arbitrary cross section. Journal of Applied Mechanics, 29, 40-46.
 4. Niwa, Y., Fukui, T., Kato, S., Fujiki, K. (1980) An application of the integral equation method to two-dimensional elastodynamics. Theory of Applied Mechanics, 28, 281-290.
 5. Mansur, W.J. (1983) A Time-Stepping Technique to Solve Wave Propagation Problems Using the Boundary Element Method. Ph.D. Dissertation, Southampton University.
 6. Antes, H. (1985) A boundary element procedure for transient wave propagation in twodimensional isotropic elastic media. Finite Elemens in Analysis and Design, 1, 313-322.
 7. Mansur, W.J. and Brebbia, C.A. (1985) Transient elastodynamics. Topics in Boundary Element Research. CA Brebbia, ed., Vol. 2: Time-dependent and Vibration Problems, Chap 5, pp. 124-155.
 8. Karabalis, D.L. and Beskos, D.E. (1984) Dynamic response of 3-D rigid surface foundations by time domain boundary element method. Earth. Eng. and Struc. Dyn., 12, 73-93.
 9. Manolis, G.D., Ahmad, S., Banerjee, P.K. (1985) ‘Boundary element method implementation for three-dimensional elasto-dynamics’. In: Developments in Boundary Element Methods: IV. P.K. Banerjee, J.O. Watson, eds. Elsevier Applied Science Publishers: London, 29-63.
 10. Zhao, C., Valliappan, S. and Wang, Y.C. (1992) A numerical model for wave scattering problems in infinite media due to P-and SV-Wave incidences. International Journal for Numerical methods in Engineering, 33, 1661-1682.
 11. Huang, H.C. and Chiu, H.C. (1995) The effect of canyon topography on strong ground motion at Feitsui Damsite: Quantitive Results. Earth. Eng. and Struc. Dyn., 24, 977-990.
 12. Paolucci, R. (2002) Amplification of earthquake ground motion by steep topographic irregularities. Earth. Eng. and Struc. Dyn., 31, 1831-1853.
 13. Álvarez-Rubio, S., Jose Benito, J Sanchez-Sesma, F.J., and Alarcon, E. (2005) The use of direct boundary element method for gaining insight into complex seismic site response. Computers and Structures, 83, 821-835.
 14. Kamalian, M., Jafari, M.K., Sohrabi Bidar, A., Razmkhah, A. and Gatmiri, B. (2006) time-domain two-dimensional site response analysis of non-homogeneous topographic structures by a hybrid FE/BE method. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 26, 753-765.
 15. Kamalian, M., Gatmiri, B., Sohrabi-Bidar, A. and Khalaj, A. (2007) Ampliï‌cation pattern of 2D semi-sine-shaped valleys subjected to vertically propagating incident waves. Communications in Numerical Methods in Engineering, 23, 871-887.
 16. Tarinejad, R., Ahmadi, M.T., and Khaji, N. (2007) Analysis of Topographic Amplification Effects on Canyon Sites using 3D Boundary Element Method. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 9, 25-37.
 17. Gatmiri, B., Arsonb, C., Nguyen, K.V. (2008) Seismic site effects by an optimized 2D BE/FE method I. Theory, numerical optimization and application to topographical irregularities. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, 632-645.
 18. Gatmiri, B., Maghoul, P., Arson, C. (2009) Site-speciï‌c spectral response of seismic movement due to geometrical and geotechnical characteristics of sites. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29, 51-70.
 19. Sohrabi-Bidar, A., Kamalian, M. and Jafari, M.K. (2010) Seismic response of 3-D Gaussian-shaped valleys to vertically propagating incident waves. Geophys. J. Int., 183, 1429-1442.
 20. Sohrabi-Bidar, A. and Kamalian, M. (2013) Effects of three-dimensionality on seismic response of Gaussian-shaped hills for simple incident pulses. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 52, 1-12.
 21. Panji, M., Kamalian, M., Asgari Marnani, J. and Jafari, M.K. (2013) Transient analysis of wave propagation problems by half-plane BEM. Geophys. J. Int., 194, 1849-1865.
 22. Panji, M., Kamalian, M., Asgari Marnani, J., and Jafari, M.K. (2014) Analyzing seismic convex topographies by a half-plane time-domain BEM. Geophys. J. Int., 197, 591-607.
 23. Sohrabi-Bidar, A. (2008) Seismic Behavior Assessment of Surface Topographies Using Time Domain 3D Boundary Elements Method. Ph.D. Dissertation Geophysics-Seismology, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology.
 24. Brebbia, C.A., Dominguez, J. (1989) Boundary Elements, an Introductory Course. Computational Mechanics Publications: Boston.
 25. Alves, S.W. (2004) Nonlinear Analysis of Pacoima Dam with Spatially Non-Uniform Ground Motion. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. California Institute of Technology Pasadena, California.