تخمین پارامترهای جنبش نیرومند زمین با استفاده از روش حل معکوس تعمیم یافته در منطقه قم

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران، تهران

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش سعی شده است که پارامترهای لرزه­ای برای منطقه قم محاسبه گردد. برای نیل به این هدف از روش حل معکوس تعمیم یافته استفاده شده است که در ابتدا توسط اندروز [1] ارائه شد. برای استفاده از این روش ابتدا بانک داده­های شتاب­نگاری ایجاد و داده­های شتاب­نگاری همگی از شبکه شتاب­نگاری سازمان تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استخراج شد. برای تهیه بانک داده­ها، تمامی رکوردهای شتاب مربوط به منطقه مورد مطالعه از بقیه رکوردها جدا شد و سپس مؤلفه‌های قائم و افقی هر رکورد استخراج گردید. پس از تهیه بانک داده­ها، تمامی رکوردها تصحیح شد و موج برشی مستقیم از کل رکورد جداسازی گردید. طیف فوریه برای رکوردهای به‌دست‌آمده محاسبه شد و در ۲۰ فرکانس بین ۴/۰ تا ۱۵ هرتز با فواصل لگاریتمی مساوی از طیف فوریه نمونه­برداری به عمل آمد تا داده‏ها جهت استفاده در الگوریتم حل معکوس تعمیم یافته آماده شوند. با استفاده از روش حل معکوس تعمیم یافته و با استفاده از روش اندرو برای مقید کردن درجه آزادی معادله، ماتریس معلومات و مجهولات مسئله تهیه شد. معادله ماتریسی با کمک روش جداسازی مقادیر تکین حل شد. در محاسبه فاکتور کیفیت امواج برشی مدل گسترش هندسی از مدل معتضدیان [2] استفاده شده است.اثرات چشمه، مسیر حرکت امواج برشی و تأثیرات ساختگاهی که ایستگاه ثبت کننده در آن واقع شده است هرکدام به­طور مجزا محاسبه شده­اند. در این منطقه پارامتر کیفیت امواج برشی برابر   محاسبه شده است. مدل استفاده شده برای تحلیل اثر چشمه مدل  می­باشد و برای محاسبه افت تنش، فرکانس گوشه، بزرگای گشتاوری و غیره از روش جستجوی نقطه‌به‌نقطه استفاده شده است و این پارامترها برای تمامی زلزله­های بانک داده­ها محاسبه گردیده­اند. تشدید ساختگاهی نیز برای تمامی ایستگاه­های ثبت کننده محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Andrews, D.J. (1986) Objective determination of source parameters and similarity of earthquakes of different size. Earthquake Source Mechanics. American Geophysical Union, 37, 259-267.
 2. Motazedian, D. (2006) Region-specific key seismic parameters for earthquakes in Northern Iran. Bull. Seismol. Soc. Am., 96(4),1383-1395.
 3. Hartzell, S. (1992) Site response estimation from earthquake data. Bull. Seism. Soc. Am., 82(6), 2308-2327.
 4. Berberian, M. (2006) Contribution to the seismotectonics of Iran (part 2). Geological Survey of Iran, 39, 429-517.
 5. Nowroozi, A. (1976) Seismotectonic provinces of Iran. Bull. Seism. Soc. Am., 66(4), 1249-1276.
 6. Khademi, M.R., Nayeri, A. (1976) Seismotectonic provinces of Iran. Iranian Committee on Large Dams; Bulletin 6.
 7. Mirzaei, N., Mengtan, G., Yuntai, C. (1998) Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran: Major seismo tectonic provinces. J. Earthquake Pred. Res., 7(4), 465-95.
 8. Babaahmadia, A., Safaei, H., Yassaghi, A., Vafa, H., Naeimi, A., Madanipour, S., Ahmadi, M. (2010) study of Quaternary structures in the Qom region, West Central Iran. Journal of Geodynamics, 50, 355-367.
 9. Ansari, A., Noorzad, A., Zare, M., (2007) Application of wavelet multi-resolution analysis for correction of seismic acceleration records, J. Geophys. Eng., 4(4), 1-16.
 10. Husid, P. (1967) Gravity Effects on the Earthquake Response of Yielding Structures. Report of Earthquake Engineering Research Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California.
 11. Kinoshita, SH. (1994) Frequency-Dependent Attenuation of Shear Waves in the Crust of the Southern Kanto Area, Japan. Bull. Seism. Soc. Am., 84(5), 1387-1396.
 12. Boore, D.M. (1983) Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological models of the radiated spectra. Bull. Seism. Soc. Am., 73(6), 1865-1894.
 13. Anderson, J.G. and Hough, S.E. (1984) A Model for the Shape of the Fourier Amplitude Spectrum of Acceleration at High Frequencies. Bull. Seismol. Soc. Am., 74(5), 1969-1993.
 14. Aki, K. (1967) Scaling law of seismic spectrum. J. Geophys. Res., 72(4), 1217-1231.
 15. Yoshimoto, K., Sato, H., and Ohtake, M. (1993) Frequency-dependent attenuation of P and S waves in the Kanto area, Japan, based on the coda normalization method. Geophys. J. Int., 114, 165-174.
 16. Zafarani, H., Hassani, B. and Ansari, A. (2012) Estimation of earthquake parameters in the Alborz seismic zone, Iran using generalized inversion method. Soil Dynam. Earthq. Eng., 42, 197-218.
 17. Ghasemi, H., Kamalian, N., Hamzehloo, H., Beitollahi, A. (2006) Determination of quality factor of direct shear waves, Qs, in Alborz region using near-field strong motion records of Kojor earthquake in frequency range of 1~32 Hz. Physics of the Earth and Space, 31,103-112.
 18. Mousavi, M., Zafarani, H., Noorzad, A., Ansari, A., Bargi, KH. (2007) Analysis of Iranian strong motion data using the specific barrier model. J. Geophys. Eng., 4(4), 1-14.
 19. Raoof, M., Herrmann, R.B., and Malagnini, L. (1999) Attenuation and excitation of three-component ground motion in southern California. Bull. Seismol. Soc. Am., 89(4), 888-902.
 20. Brune, J.N. (1970) Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes. J. Geophys. Res., 75(26), 4997-5009.
 21. Boore, D. (2003) Simulation of ground motion using the stochastic method. Pure Appl. Geophys., 160, 635-76.
 22. Engdahl, E.R., Jackson, J.A., Myers, S.C., Bergman, E.A., Priestley, K. (2006) Relocation and assessment of seismicity in the Iran region. Geophys. J. Int., 167(2), 761-778.