تخمین پارامترهای جنبش نیرومند زمین با استفاده از روش حل معکوس تعمیم یافته در منطقه قم

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران، تهران

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران

چکیده

در این پژوهش سعی شده است که پارامترهای لرزه­ای برای منطقه قم محاسبه گردد. برای نیل به این هدف از روش حل معکوس تعمیم یافته استفاده شده است که در ابتدا توسط اندروز [1] ارائه شد. برای استفاده از این روش ابتدا بانک داده­های شتاب­نگاری ایجاد و داده­های شتاب­نگاری همگی از شبکه شتاب­نگاری سازمان تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استخراج شد. برای تهیه بانک داده­ها، تمامی رکوردهای شتاب مربوط به منطقه مورد مطالعه از بقیه رکوردها جدا شد و سپس مؤلفه‌های قائم و افقی هر رکورد استخراج گردید. پس از تهیه بانک داده­ها، تمامی رکوردها تصحیح شد و موج برشی مستقیم از کل رکورد جداسازی گردید. طیف فوریه برای رکوردهای به‌دست‌آمده محاسبه شد و در ۲۰ فرکانس بین ۴/۰ تا ۱۵ هرتز با فواصل لگاریتمی مساوی از طیف فوریه نمونه­برداری به عمل آمد تا داده‏ها جهت استفاده در الگوریتم حل معکوس تعمیم یافته آماده شوند. با استفاده از روش حل معکوس تعمیم یافته و با استفاده از روش اندرو برای مقید کردن درجه آزادی معادله، ماتریس معلومات و مجهولات مسئله تهیه شد. معادله ماتریسی با کمک روش جداسازی مقادیر تکین حل شد. در محاسبه فاکتور کیفیت امواج برشی مدل گسترش هندسی از مدل معتضدیان [2] استفاده شده است.اثرات چشمه، مسیر حرکت امواج برشی و تأثیرات ساختگاهی که ایستگاه ثبت کننده در آن واقع شده است هرکدام به­طور مجزا محاسبه شده­اند. در این منطقه پارامتر کیفیت امواج برشی برابر   محاسبه شده است. مدل استفاده شده برای تحلیل اثر چشمه مدل  می­باشد و برای محاسبه افت تنش، فرکانس گوشه، بزرگای گشتاوری و غیره از روش جستجوی نقطه‌به‌نقطه استفاده شده است و این پارامترها برای تمامی زلزله­های بانک داده­ها محاسبه گردیده­اند. تشدید ساختگاهی نیز برای تمامی ایستگاه­های ثبت کننده محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


Andrews, D.J. (1986) Objective determination of source parameters and similarity of earthquakes of different size. Earthquake Source Mechanics. American Geophysical Union, 37, 259-267.
Motazedian, D. (2006) Region-specific key seismic parameters for earthquakes in Northern Iran. Bull. Seismol. Soc. Am., 96(4),1383-1395.
Hartzell, S. (1992) Site response estimation from earthquake data. Bull. Seism. Soc. Am., 82(6), 2308-2327.
Berberian, M. (2006) Contribution to the seismotectonics of Iran (part 2). Geological Survey of Iran, 39, 429-517.
Nowroozi, A. (1976) Seismotectonic provinces of Iran. Bull. Seism. Soc. Am., 66(4), 1249-1276.
Khademi, M.R., Nayeri, A. (1976) Seismotectonic provinces of Iran. Iranian Committee on Large Dams; Bulletin 6.
Mirzaei, N., Mengtan, G., Yuntai, C. (1998) Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran: Major seismo tectonic provinces. J. Earthquake Pred. Res., 7(4), 465-95.
Babaahmadia, A., Safaei, H., Yassaghi, A., Vafa, H., Naeimi, A., Madanipour, S., Ahmadi, M. (2010) study of Quaternary structures in the Qom region, West Central Iran. Journal of Geodynamics, 50, 355-367.
Ansari, A., Noorzad, A., Zare, M., (2007) Application of wavelet multi-resolution analysis for correction of seismic acceleration records, J. Geophys. Eng., 4(4), 1-16.
Husid, P. (1967) Gravity Effects on the Earthquake Response of Yielding Structures. Report of Earthquake Engineering Research Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California.
Kinoshita, SH. (1994) Frequency-Dependent Attenuation of Shear Waves in the Crust of the Southern Kanto Area, Japan. Bull. Seism. Soc. Am., 84(5), 1387-1396.
Boore, D.M. (1983) Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological models of the radiated spectra. Bull. Seism. Soc. Am., 73(6), 1865-1894.
Anderson, J.G. and Hough, S.E. (1984) A Model for the Shape of the Fourier Amplitude Spectrum of Acceleration at High Frequencies. Bull. Seismol. Soc. Am., 74(5), 1969-1993.
Aki, K. (1967) Scaling law of seismic spectrum. J. Geophys. Res., 72(4), 1217-1231.
Yoshimoto, K., Sato, H., and Ohtake, M. (1993) Frequency-dependent attenuation of P and S waves in the Kanto area, Japan, based on the coda normalization method. Geophys. J. Int., 114, 165-174.
Zafarani, H., Hassani, B. and Ansari, A. (2012) Estimation of earthquake parameters in the Alborz seismic zone, Iran using generalized inversion method. Soil Dynam. Earthq. Eng., 42, 197-218.
Ghasemi, H., Kamalian, N., Hamzehloo, H., Beitollahi, A. (2006) Determination of quality factor of direct shear waves, Qs, in Alborz region using near-field strong motion records of Kojor earthquake in frequency range of 1~32 Hz. Physics of the Earth and Space, 31,103-112.
Mousavi, M., Zafarani, H., Noorzad, A., Ansari, A., Bargi, KH. (2007) Analysis of Iranian strong motion data using the specific barrier model. J. Geophys. Eng., 4(4), 1-14.
Raoof, M., Herrmann, R.B., and Malagnini, L. (1999) Attenuation and excitation of three-component ground motion in southern California. Bull. Seismol. Soc. Am., 89(4), 888-902.
Brune, J.N. (1970) Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes. J. Geophys. Res., 75(26), 4997-5009.
Boore, D. (2003) Simulation of ground motion using the stochastic method. Pure Appl. Geophys., 160, 635-76.
Engdahl, E.R., Jackson, J.A., Myers, S.C., Bergman, E.A., Priestley, K. (2006) Relocation and assessment of seismicity in the Iran region. Geophys. J. Int., 167(2), 761-778.