تحلیل عددی پاسخ لرزه‌ای تونل زیرزمینی مترو تبریز

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله شبیه‌سازی عددی و تحلیل تونل خط 2 مترو تبریز، واقع در ناحیه با فعالیت لرزه‌ای بالا، تحت تحریکات زلزله‌های مختلف بررسی شده است. تحلیل‌های دینامیکی تاریخچه زمانی سیستم به هم بسته خاک-تونل با استفاده از نرم‌افزار FLAC2D انجام شده‌اند. رفتار غیرخطی خاک و اندرکنش خاک و سازه با در نظر گرفتن مشخصات مربوط به تونل زیرزمینی مدل شده است. عملکرد لرزه‌ای مدل به‌وسیله مدل رفتاری UBCHYST برای خاک ارزیابی گردیده است. این مدل رفتار سیکلی غیرخطی شامل کاهش مدول برشی با کرنش برشی و نسبت میرایی وابسته به کرنش می‌باشد. پارامترهای مدل UBCHYST به‌وسیله مقایسه منحنی‌های کاهش مدول و میرایی حاصل از شبیه‌سازی مدل با منحنی‌های دارندلی کالیبره شده و سپس مدل تحت زلزله‌هایی با ماکزیمم شتاب زمین و فرکانس‌های غالب مختلف قرار گرفت. نتایج تحلیل‌های دینامیکی برحسب جابه‌جایی، تنش مؤثر و نیروهای داخلی در طی زلزله ارائه شده است. بر اساس تحلیل‌ها، افزایش ماکزیمم شتاب زمین و ماکزیمم جابه‌جایی افقی منجر به افزایش نیروهای داخلی دینامیکی در پوشش تونل، افزایش نشست دائمی خاک و کاهش تنش مؤثر در خاک می‌شود. به‌علاوه، پس از هر زلزله مقادیر باقیمانده قابل‌توجهی برای لنگر خمشی دینامیکی در پوشش تونل در اثر کرنش‌های تجمعی مشاهده شد درصورتی‌که مقادیر باقیمانده پس از زلزله برای نیروهای محوری در پوشش تونل کوچک‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of the Seismic Response of Tabriz Subway Tunnel

نویسندگان [English]

 • Majid Farrin
 • Masoud Hajialilue-Bonab
 • Tohid Akhlagi
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, the seismic response of Tabriz subway tunnel line 2, located in the high seismic activity area in the northwest of Iran, was studied by using the two-dimensional finite difference program FLAC 7.0. The dynamic time history analyses of the coupled tunnel-soil system were carried out under plane strain conditions. The tunnel lining is made of segments of precast concrete with a thickness of 0.35 m and length of 1.50 m installed behind the shield of the earth pressure balance TBM. In the study area of the path, the type of the soil is mostly GM and SM, and the water level is approximately 10 m under the ground surface. By considering the location of Tabriz subway tunnels that are close to the Tabriz north fault, the characteristics of three near-field earthquakes, Kocaeli, Kobe, and Chi-Chi, were used for the numerical analysis.
In this study, the tunnel was meshed by linear elements, whereas the soil was modeled with quadratic plane-strain elements. The linear elastic model was assumed for the tunnel behavior, while the combined hysteretic total-stress constitutive model (UBCHYST) was used to model the soil behavior. This constitutive model simulates nonlinear cyclic behavior containing degradation of shear modulus with shear strain and strain-dependent damping ratio. Modulus degradation and damping curves proposed by Darendeli were used for calibrating the UBCHYST model parameters.
Based on the sensitive analysis, the width and height of the model were selected 80 m and 50 m, respectively. The free-field boundary was assigned to the lateral boundaries so that it supplies similar conditions to that of an infinite model. The interaction effects of soil-lining were also taken into account by applying interface elements. In addition, in dynamic analyses, seismic ground motions related to the shear waves were applied to the base of the models as a function of time.
Generally, the model analysis was conducted in three phases. First, the soil elements were loaded under a geostatic condition to obtain the natural steady state. These values were used as initial stress for the next calculations. Then, the concrete lining was placed in the soil, the interface properties were applied and thus, the model was analyzed again. In the static analysis, the soil-lining system was under gravity loading only, the base boundary was fixed in all directions and the side boundaries were fixed in the x-direction. Finally, the seismic analysis was carried out.
According to the performed analyses, the natural frequencies of the soil layers and the soil-tunnel system were obtained 3.50 and 3.46 Hz, respectively. Therefore, the existence of the tunnel inside the soil decreases the natural frequency of the system. Also, the ratio of calculated acceleration at the different depths to the base acceleration along the tunnel is generally larger than one, which indicates the tendency of the model to amplify the base signal moving toward the ground surface.
The Kobe earthquake with two peak ground accelerations (PGA=0.175g and 0.35g) was chosen as the input seismic load applied to the model base for evaluating the impact of the earthquake maximum amplitude. According to the analysis results, by increasing the earthquake maximum amplitude, the ground surface settlement increase as well. In addition, dynamic axial force and bending moment caused in the lining tunnel increase by increasing peak ground acceleration and ground surface displacement during earthquake. It should be noted that a dependence of the increment of bending moment and axial force on the ground surface settlement was observed. Also, at the end of the analysis, the residual axial force remaining in the lining is the same for both earthquakes.
In order to study the effects of earthquake frequency content, acceleration time history of three earthquakes (Kocaeli, Kobe, and Chi-Chi) with different predominate period (1.40, 0.16 and 0.93sec, respectively) and the constant PGA (0.35g) were applied to the model. Based on the analysis results, for a given PGA, not only decreasing the predominate frequency of earthquake has the effect on increasing of internal forces, but also other earthquake characteristics such as ground displacement and energy density of earthquake have their own effects. Furthermore, large residual values were observed after each earthquake for dynamic bending moments because of cumulative strains during the earthquake, but smaller residual values were observed after each earthquake for the dynamic axial forces. Moreover, the peak values of the dynamic bending moment are shown near the crown and the shoulders of the tunnel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seismic Response
 • Subway Tunnel
 • Tabriz city
 • Numerical analysis
 • Dynamic Analysis
 1. Hashash, Y.M.A., Hook, J.J., Schmidt, B. and Yao, J.I-C. (2001) Seismic design and analysis of underground structures. Journal of Tunnelling and Underground Space Technology, 16, 247-293.
 2. Hamada, M., Isoyama, R. and Wakamatsu, K. (1996) Liquefaction induced ground displacement and its related damage to lifeline facilities, Journal of Soils Foundations, 36, 81-97.
 3. Koseki, J., Matsuo, O., Ninomiya, Y., and Yoshida, T. (1997) Uplift of Sewer manholes during the 1993 Kushiro-oki earthquake. Journal of Soils Foundations, 37, 109-121.
 4. O’Rourke, T.D., Stewart, H.E., Gowdy, T.E., and Pease, J.W. (1991) Lifeline and geotechnical aspects of the 1989 Loma Prieta Earthquake. Second International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamic, University of Missouri-Rolla, Rolla, US, 1601-1612.
 5. Wang, L.R.L., Shim, J.S., Ishibashi, I. and Wang, Y. (1990) Dynamic responses of buried pipelines during a liquefaction process. Journal of Soil Dynamic Earthquake Engineering, 9, 44-50.
 6. Ling, H.I., Mohri, Y., Kawabati, T., Liu, H., Burke, C., and Sun, L. (2003) Centrifugal modeling of seismic behavior of large-diameter pipe in liquefiable soil, Journal of Geotechnical Geoenvironmental Engineering, ASCE, 129, 1092-1101.
 7. Schmidt, B. and Hashash, Y.S.T. (1998) US immersed tube retrofit. Tunnels & Tunneling International, 30(11), 22-24.
 8. Chou, H.S., Yang, C.Y., Hsieh, B., and Chang, S.S. (2001) A study of liquefaction related damages on shield tunnels. Journal of Tunneling and Underground Space Technology, 16, 185-193.
 9. Ohshima, Y. and Watanabe, H. (1994) An elasto-plastic dynamic response analysis of underground structure-soil composite based upon the 3-D finite element method. Journal of Structural Eng./Earthquake Eng., 11(2), 103s-114s.
 10. Stamos, A.A. and Beskos, D.E. (1995) Dynamic analysis of large 3-D underground structures by the bem. Journal of Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 24, 917-934.
 11. Pakbaz, M. and Yarvand, A. (2005) 2-D analysis of circular tunnel against earthquake loading. Tunnelling and Underground Space Technology, 20, 411-417.
 12. Sedarat, H., Kozak, A., Hashash, Y., Shamsabadi, A., and Krimotat, A. (2009) Contact interface in seismic analysis of circular tunnels. Tunnelling and Underground Space Technology, 24, 482-490.
 13. Lanzano, G., Bilotta, E., Russo, G., Silvestri, F. and Madabhushi, S.P.G. (2012) Centrifuge modelling of seismic loading on tunnels in sand. Geotechnical Testing Journal, 35(6), 854-869.
 14. Abdel-Motaal, M.A., El-Nahhas, F.M., and Khiry, A.T. (2014) Mutual seismic interaction between tunnels and the surrounding granular soil, HBRC Journal, 10, 265-278.
 15. Baziar, M.H., Rabeti Moghadam, M., Kim, D.S., and Wook Choo, Y. (2014) Effect of underground tunnel on the ground surface acceleration. Journal of Tunnelling and Underground Space Technology, 44, 10-22.
 16. Alielahi, H., Kamalian, M., and Adampira, M. (2015) Seismic ground amplification by unlined tunnels subjected to vertically propagating SV and P waves using BEM. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 71, 63-79.
 17. Alielahi, H. and Adampira, M. (2016) Site-specific response spectra for seismic motions in half-plane with shallow cavities. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 80, 163-167.
 18. Alielahi, H. and Adampira, M. (2016) Effect of twin-parallel tunnels on seismic ground response due to vertically in-plane waves. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 85, 67-83.
 19. Tsinidis, G., Pitilakis, K., and Madabhushi, G. (2016) On the dynamic response of square tunnels in sand. Engineering Structures, 125, 419-437.
 20. Katebi, H., Rezaei, A.H., Hajialilue-Bonab, M. and Tarifard, A. (2015) Assessment the influence of ground stratification, tunnel and surface buildings specifications on shield tunnel lining loads (by FEM). Journal of Tunnelling and Underground Space Technology, 49, 67-78.
 21. Naesgaard, E., Byrne, P.M., and Amini, A. (2015) Manual of Hysteric Model for Non-Liquefiable Soils (UBCHYST5d).
 22. Report of Geophysical and Geotechnical Investigations for Tabriz Urban Railway Line 2 Project (2009) Tabriz Urban Railway Organization (in Persian).
 23. Itasca Consulting Group, Inc. (2012) FLAC: Fast Lagrangian Analysis of Continua, version 7.0, Minneapolis, Minnesota, US.
 24. Guglielmetti, V., Grasso, P., Mahtab, A. and Xu, S. (2007) Mechanized Tunnelling in Urban Areas: Design methodology and construction control. Taylor & Francis Group, London, UK.
 25. Koyama, Y. (2003) Present status and technology of shield tunneling method in Japan. Journal of Tunnelling and Underground Space Technology, 18, 145-159.
 26. Geraili Mikola, R. (2012) Seismic Earth Pressures on Retaining Structures and Basement Walls in Cohesionless Soils, PhD Thesis, University of California, Berkeley, US.
 27. Itasca Consulting Group (2012) FLAC-Fast Lagrangian Analysis of Continua. User’s Manual Version 7.0, Minneapolis, US, 2012.
 28. Darendeli, M.B. (2001) Development of a New Family of Normalized Modulus Reduction and Material Damping Curves, PhD Thesis, the University of Texas at Austin, US.
 29. Naesgaard, E. (2011) A Hybrid Effective Stress–Total Stress Procedure for Analyzing Soil Embankments Subjected To Potential Liquefaction and Flow. PhD Thesis, University of British Columbia, Canada.
 30. Callisto, L., Rampello, S., and Viggiani, G.M. (2013) Soil–structure interaction for the seismic design of the Messina Strait bridge. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 52, 103-115.
 31. Jones, K.C. (2013) Dynamic Soil-Structure-Soil-Interaction Analysis of Structures in Dense Urban Environments. PhD Thesis, University of California, Berkeley, US.
 32. ACI (2015) Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary, ACI 318M-14. American Concrete Institute (ACI) Committee 318.