دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، مهر 1401، صفحه 1-163 
پاسخ لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دو بعدی نیم‌سینوسی متقارن و نامتقارن در برابر امواج مهاجم قائم SV

صفحه 19-35

10.48303/bese.2021.244471

نیلوفر باباآدم؛ علی ارومیه ای؛ عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم حق شناس؛ شهرام مقامی