تکمیل پایگاه داده‌ی تنش در مکران با نگرشی بر سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌های منطقه

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشکده زلزله‌شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

امروزه کاربردهای بسیاری برای اطلاعات میدان تنش وجود دارد. شناسایی و مدیریت مخزن، پایداری معادن، تونل، گمانه‌ها و مکان‌های دفن زباله، کالیبراسیون مدل‌های ژئومکانیکی- عددی، شبیه‌سازی‌های چهاربعدی هیدروترمومکانیکی و ارزیابی خطر زلزله با استفاده از لغزش گسلی و تجزیه‌وتحلیل پتانسیل شکست مثال‌هایی از این کاربردها هستند. با توجه به پروژه‌های جاری در زمینه ارزیابی تحلیل خطر زلزله در منطقه مورد مطالعه با رهیافت مطالعات نرخ لغزش و دگرشکلی توزیع شده، بر اهمیت استفاده از پایگاه داده اطلاعات تنش به‌صورت به‌روزشده و جامع، افزوده است. در این مطالعه کوشش شده است که اطلاعات موجود درباره میدان تنش در منطقه مکران شامل داده‌های سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها و وارون‌سازی آنها به پایگاه داده موجود که در پروژه جهانی تنش در دسترس قرار گرفته است، اضافه شود. به این ترتیب پایگاه داده‌های تنش در منطقه مورد نظر تا حد ممکن تکمیل شده و زمینه برای بهبود مطالعات مربوطه فراهم آمده است. در آخر نتایج به‌دست‌آمده با مطالعات انجام شده در منطقه به روش وارون‌سازی تنش مقایسه شده و همخوانی مناسبی بین نتایج مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. The World Stress Map Project - A Service for Science and Earth System Management (n.d.). Retrieved from http://www.world-stress-map.org/.
 2. Heidbach, O., Rajabi, M., Reiter, K., Ziegler, M., and the WSM Team (2016) World Stress Map Database Release 2016, GFZ Data Services, http://doi.org/ 10.5880/WSM.2016.001.
 3. Heidbach, O., Rajabi, M., Reiter, K., and Ziegler, M. (2016) World Stress Map 2016, GFZ Data Services, http://doi.org/10.5880/WSM.2016.002.
 4. Heidbach, O., Tingay, M., Barth, A., Reinecker, J., Kurfeß, D., and Müller, B. (2010) Global crustal stress pattern based on the World Stress Map database release 2008, Tectonophys, 482, 3-15, http://doi.org/ 10.1016/j.tecto.2009.07.023 (PDF).
 5. Heidbach, O., Reinecker, J., Tingay, M., Müller, B., Sperner, B., Fuchs, K., and Wenzel, F. (2007) Plate boundary forces are not enough: Second- and third-order stress patterns highlighted in the World Stress Map database. Tectonics, 26, http://doi.org/10.1029/ 2007TC002133 (PDF).
 6. Sperner, B., Müller, B., Heidbach, O., Delvaux, D., Reinecker, J., and Fuchs, K. (2003) 'Tectonic stress in the Earth's crust: advances in the World Stress Map project'. In: New Insights in Structural Interpretation and Modelling, edited by D.A. Nieuwland, Special Publication 212, 101-116, Geol. Soc. Spec. Pub., London, http://doi.org/10.1144/ gsl.sp.2003.212.01.07 (PDF).
 7. Zoback, M.L. and Zoback, M. (1980) State of stress in the conterminous united states. Geophys. Res., 85(B11), 6113-6156, http://doi.org/10.1029/ JB085iB11p06113.
 8. Zoback, M.L., Zoback, M., Adams, J., Assumpção, M., Bell, S., Bergman, E.A., Blümling, P., Brereton, N.R., Denham, D., Ding, J., Fuchs, K., Gay, N., Gregersen, S., Gupta, H. K., Gvishiani, A., Jacob, K., Klein, R., Knoll, P., Magee, M., Mercier, J.L., Müller,C., Paquin, C., Rajendran, K., Stephansson, O., Suarez, G., Suter, M., Udías, A., Xu, Z.H., and Zhizhin, M. (1989) Global patterns of tectonic stress. Nature, 341, 291-298, http://doi.org/10.1038/341291a0.
 9. Zoback, M. and Zoback, M.L. (1991) 'Tectonic stress field of North America and relative plate motions'. In: Neotectonics of North America, edited by D.B. Slemmons, E.R. Engdahl, M.D. Zoback and D.D. Blackwell, 339-366, Geological Society of America, Boulder, Coloardo (PDF).
 10. Focal mechanism search (n.d.) Retrieved from http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/fmechanism.
 11. Focal mechanism, Iranian Seismological Center, Institute of Geophysics, University of Tehran: http://irsc.ut.ac.ir/focal.php.
 12. Penney, C., Tavakoli, F., Saadat, A., Nankali, H.R., Sedighi, M., Khorrami, F., and Priestley, K. (2017) Megathrust and accretionary wedge properties and behavior in the Makran subduction zone. Geophysical Journal International209(3), 1800-1830, doi: 10.1093/gji/ggx126.
 13. Zoback, M.L. (1992) First- and second-order patterns of stress in the lithosphere: The World Stress Map project. Geophys. Res., 97(B8), 11,703-11,728.
 14. Pourbeyranvand, Sh. and Tatar, M. (2015) Tectonic stress variations in the Zagros using inversion of earthquake focal mechanisms. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 24(94), 1-8.
 15. Pourbeyranvand, Sh. and Shomali, Z.H. (2013) Determination of stress tensor based on inversion of earthquake focal mechanisms and implement-ation in Makran region. Iranian Journal of Geophysics, 6(2), 1-19.
 16. Frohling, E. and Szeliga, W. (2016) GPS constraints on interplate locking within the Makran subduction zone. Geophysical Journal International, 205, 10.1093/gji/ggw001.