ارزیابی آزمایشگاهی اتصال مقطع کاهش یافته تیر در قاب‌های خمشی با استفاده از پیوندهای قابل تعویض I شکل

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله، گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار ، گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تصال مقطع کاهش یافته تیر، پس از آسیب‌های وارده به سازه‌ها در زلزله نورثریج 1994 پیشنهاد شد. این اتصال با تشکیل مفصل پلاستیک در خارج از ناحیه اتصال تیر به ستون، خسارات ایجاد شده در چشمه اتصال را کاهش می‌دهد. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی نوع جدیدی از اتصال با مقطع کاهش یافته که در سال‌های اخیر با نام پیوندهای قابل تعویض نامگذاری شده، پرداخته­ایم. در بین پیوندهای طراحی شده در نمونه اول آزمایشگاهی برای کاهش‌یافتگی از روش برش نیم‌دایره در بال تیر تعویض‌پذیر و در نمونه دوم برای کاهش مقطع از سوراخ­های دایره‌ای در بال نمونه استفاده شده است. بررسی‌ها نشان داد که تمرکز تنش بالایی در ناحیه کاهش‌یافته رخ می‌دهد و سایر قسمت‌های المان‌های تیر و ستون بدون تنش قابل توجهی باقی خواهند ماند که این امر موجب می‌شود تیر پیوند بعد از وقوع زلزله قابلیت تعویض را داشته باشد. نتایج تحلیلی نشان می‌دهد که پیوند با کاهش‌یافتگی به‌وسیله ایجاد سوراخ در بال دارای جذب انرژی و شکل‌پذیری بیشتری نسبت به پیوند با کاهش‌یافتگی به‌وسیله برش نیم‌دایره در بال تیر پیوند می‌باشد. همچنین با توجه به میزان ماکزیمم دوران ثبت شده در نمونه­ها و با استناد به آئین‌نامه‌های موجود در طراحی لرزه‌ای سازه­ها، می‌توان بیان نمود که هر دو نمونه­ی بررسی شده جزو اتصالات مجاز در قاب خمشی ویژه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


  1. Shen, Y., Christopoulos, C., Mansour, N., and Tremblay, R. (2011) Seismic design and performance of steel moment-resisting frames with nonlinear replaceable links. Journal of Structural Engineering, 137(10), 1107-1117.
  2. Vetr, M.GH., Miri, M., and Haddad, A. (2012) seismic behavior of a new reduced beam section connection by drilled holes arrangement (RBS_DHA) on the beam flanges through experimental studies. Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering.
  3. Deylami, A. and Moslehi Tabar, A. (2013) Promotion of cyclic behavior of reduced beam section connections restraining beam web to local buckling. Thin-Walled Structures, 73, 112-120.
  4. Tsavdaridis, K.D., Faghih, F., and Nikitas, N. (2014) Seismic evaluation of reduced web section (RWS) moment connections. Proceedings of the Hellenic National Conference of Steel Structures. 8th Hellenic National Conference of Steel Structures, 2-4 October 2014.
  5. Saleh, A., Zahrai, S.M., and Mirghaderi, S.R. (2015) Experimental study on innovative tubular web RBS connections in steel MRFs with typical shallow beams. Structural Engineering and Mechanics, 57(5), 785-808.
  6. Saleh, A., Mirghaderi, S.R., and Zahrai, S.M. (2016) Cyclic testing of tubular web RBS connections in deep beams. Journal of Constructional Steel Research, 117, 214-226.
  7. Roudsari, M.T., Jamshidi K.H., and Moradi, S.H. (2018) Experimental and numerical assessment of reduced IPE beam sections connections with box-stiffener. International Journal of Steel Structures, 18(1), 255-263.
  8. Dolatshahi, K.M., Gharavi, A., and Mirghaderi, S.R. (2018) Experimental investigation of slitted web steel moment resisting frame. Journal of Constructional Steel Research, 145, 438-448.
  1. Mahmoudi, F. and Tehrani, P. (2020) A technique for seismic rehabilitation of damaged steel moment resisting frames. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 8-4, 106-117.
  2. AISC (2016) Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications. AISC/ANSI 358-16, American Institute of Steel Construction (AISC), Chicago, IL.