دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تیر 1402، صفحه 1-141