نویسنده = مرتضی بسطامی
برآورد تقریبی عمق بحرانی لایه خاک در تحلیل لرزه‌ای سازه‌های زیرزمینی مستطیلی شکل

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-65

حسین جهانخواه؛ امیر حسین پریز؛ مرتضی بسطامی؛ مجید کیانی


ارائه مدل پایداری جوامع در زلزله

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 133-150

مصطفی شهریاری؛ مرتضی بسطامی


اثر تغییر زاویه‌ی جبهه میدان موج برشی بر کرنش های دیواره‌ی سازه های زیرزمینی مستطیلی شکل

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 31-47

امیر حسین پریز؛ حسین جهانخواه؛ مرتضی بسطامی