کلیدواژه‌ها = تحلیل عددی
ارزیابی پارامتریک دوران و جابه‌جایی دیوار حائل وزنی در زمان زلزله

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 37-50

سعید غفارپور جهرمی؛ ساره بحرینی


تحلیل عددی پاسخ لرزه‌ای تونل زیرزمینی مترو تبریز

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 85-101

مجید فرین؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ توحید اخلاقی