نویسنده = یاسر جعفریان
ارزیابی رفتار دینامیکی ماسه‌های کربناتی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-36

یاسر جعفریان؛ حامد جاودانیان


مقایسه رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی هرمز و سیلیکاتی بابلسر در شرایط یکسان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-10

یاسر جعفریان؛ حامد جاودانیان؛ عبدالحسین حداد


ارزیابی خرابی های پیش‌رونده پی های سطحی در شرایط روانگرایی با استفاده از مطالعات سانتریفیوژ

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 35-46

بهروز مهرزاد سلاکجانی؛ یاسر جعفریان؛ عبدالحسین حداد