کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی فیزیکی
بررسی رفتار لرزه‌ای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایش‌های میز لرزه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 69-85

مجید فرین؛ مسعود حاجی علیلوی بناب


مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-90

مجید کیانی استیار؛ عباس قلندرزاده؛ توحید اخلاقی