دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، دی 1398، صفحه 1-179 
بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با رویکرد تیر پیوند

صفحه 75-85

حدیث محمدمرادی؛ بهرخ حسینی هاشمی؛ محمدعلی جعفری صحنه سرایی