سرمقاله

دوره 1، شماره 1، دی 1393

محسن کمالیان


تغییرات تنش کولمب حاصل از زمین‌لرزه‌های ریگان و توزیع پس‌لرزه‌ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-10

بهنام ملکی آسایش؛ حسین حمزه‌لو


بررسی تأثیر تغییرات تنش کولمب بر مدل‌های زمان وابسته در شرق ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-10

سمیرا سرخوندی؛ حمید زعفرانی؛ عباس قلندرزاده


پاسخ لرزه ای رسوبات آبرفتی ناشی از مؤلفه قائم زلزله های حوزه ی نزدیک گسل

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-20

علی کاوند؛ سید احمد سرکشیک زاده مطلق؛ عباس قلندرزاده


مقایسه رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی هرمز و سیلیکاتی بابلسر در شرایط یکسان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-10

یاسر جعفریان؛ حامد جاودانیان؛ عبدالحسین حداد


تخمین مقادیرحداکثر شتاب جنبش نیرومند زمین توسط سه مدل شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-19

علی نصراله نژاد؛ مصطفی علامه زاده؛ غلام جوان دلویی


تحلیل آماری الگوی زمانی لرزه‌خیزی در ناحیه‌ی زاگرس

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-14

سمیه رستمی توسه چال؛ سید ناصر هاشمی؛ مسیب احمدی


مطالعـه تغییـرات زمانـی الگـوی لرزه‌خیزی کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس با استفاده از روش شرایدر

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-15

مریم سادات میرعابدینی؛ مریم آق اتابای؛ مجید عظیم محسنی؛ مصطفی علامه‌زاده


شناسایی زمین‌ساخت فعال در شمال گسله شمال تبریز به یاری شاخص‌های زمین‌ریختی و تحلیل جنبشی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-15

شهره رفیعی؛ محمد رضا عباسی؛ عبدالله سعیدی؛ هادی طبسی


تعیین تابع سمی‌واریوگرام مؤلفه‌های قائم برای داده‌های شتاب‌نگاری ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-10

حمید زعفرانی؛ سید محمد مهدی غفوری؛ مهسا شفیعی


محاسبه منحنی کاهندگی مقیاس بزرگای محلی برای ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-14

مهدی ماهری پیرو؛ احمد میرهاشمی؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی


اثر تنش کولمب بر مدل های وابسته به زمان احتمال وقوع زلزله در زاگرس

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-11

سمانه کاظمی؛ حمید زعفرانی


شبیه‌سازی سیکل‌های زلزله مبتنی بر فیزیک لغزش جهت ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای در ناحیه البرز

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-14

محمدرضا علی پور؛ علیرضا خداوردیان؛ حمید زعفرانی؛ محمد رحیمیان


ارائه سناریوهای لرزه‌ای احتمالاتی مبتنی بر بهینه‌سازی جهت تحلیل خسارت لرزه‌ای شریان‌های حیاتی شهر قم

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-14

سید محمد مهدی غفوری؛ حمید زعفرانی؛ محمد رضا عدل پرور


مطالعه کاهندگی موج‌های لرزه‌ای در منطقه فریمان

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-12

مهدیه سفری؛ غلام جوان دلوئی؛ مجید معهود؛ حمید خسروی؛ محمد تاتار